Ερωτηματολόγιο Φιλίας του McGill – Χαρακτηριστικά Φιλίας

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Φιλίας του McGill  (McGill Friendship Questionnaire- Friendship Function [MFQ-FF-30]) κατασκευάστηκε από τους Mendelson και Aboud το 1999. Βασικός σκοπός του ερωτηματολογίου αποτελεί η μέτρηση των συναισθημάτων για την φιλία, ενώ για την επίτευξη της μέτρησης εξετάζονται 6 διαφορετικά χαρακτηριστικά φιλίας που αφορούν τα τέλη της εφηβείας και ενηλικίωσης.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο McGill-FF-30 αποτελείται από 30 προτάσεις που μετρούν έξι χαρακτηριστικά της φιλίας, τα οποία είναι η συντροφιά, η παροχή βοήθειας, η οικειότητα, η εμπιστοσύνη, η συναισθηματική ασφάλεια και η αυτό-επικύρωση. Οι δηλώσεις των χαρακτηριστικών φιλίας αποκρίνονται σε μια 9-βάθμια κλίμακα Likert  σταθμισμένη από το 0 (ποτέ) έως το 8 (πάντα).

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες που καλούνται για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, κυκλώνουν το αριθμό από την 9-βάθμια  κλίμακα Likert δηλώνοντας κατά πόσο συχνά ο φίλος τους κάνει αυτό που λέει το αντικείμενο ή περιγράφουν τον βαθμό της φιλική τους σχέσης. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις επειδή οι φιλίες ενηλίκων είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τους Πεζηρκιανίδη και Σταλίκα. Οι υποκατηγορίες έδειξαν υψηλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alphas να κυμαίνονται μεταξύ 0.84 και 0.90 αλλά και ως προς το γενικό σύνολο με Cronbach’s alpha = 0.97 (Mendelson & Aboud,1999), σε συνάρτηση με τη διάρκεια του. Συμπεραίνεται ότι το MFQ –FF, αν και σύντομο και εύκολο στη διαχείριση, παρέχει αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση φιλίας.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Mendelson M. J. και Aboud  F.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

tags:  Συναισθήματα, Φιλία, Εφηβεία, Ενηλικίωση