Κλίμακα ενσυνείδητης προσοχής

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα MAAS αναπτύχθηκε από τους Brown και Ryan το 2003 και έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει ένα βασικό χαρακτηριστικό της συνειδητότητας, δηλαδή μία κατάσταση του μυαλού στην οποία η προσοχή του νου απλά παρατηρεί τι συμβαίνει.

Στόχος

Το MAAS δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσο η ενσυνειδητότητα προάγει την ψυχολογική ευημερία και κατά πόσο σχετίζεται με την αυτογνωσία και την προσοχή του κάθε ατόμου.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η κλίμακα αποτελείται από 15 ερωτήσεις, οι οποίες συνίστανται σε φράσεις που αναφέρονται στο πόσο συχνά οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι είχαν εμπειρίες σχετικά με τις ερωτήσεις, όπως «Πετυχαίνω τον εαυτό μου να κάνει πράγματα χωρίς να είμαι προσεκτικός» και η απάντηση δίνεται σε μια 6- βάθμια κλίμακα Likert από το 1(σχεδόν πάντα) έως το 6(σχεδόν ποτέ).

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 15 ερωτήσεις μέσω μίας κλίμακας Likert, όπου πρέπει  να απαντήσουν με βάση τη συχνότητα που πετυχαίνουν τους εαυτούς τους να κάνουν την εκάστοτε ενέργεια. Η συνολική βαθμολογία της κλίμακας υπολογίζεται από τον μέσο όρο των 15 απαντήσεων που θα δοθούν.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έδειξε αποδεκτή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha να ισούται με 0.88

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Brown, K.W & Ryan R.M. 2003


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ενσυνειδητότητα, ψυχολογική ευημερία