Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Άγχους για το AIDS [MAAQ]

 

Ανάλυση

 

Το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Άγχους για το AIDS εξετάζει διάφορες πτυχές της ανησυχίας για το AIDS, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για τη μόλυνση, την ασθένεια και τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του MAAQ είναι να αξιολογήσει την ανησυχία και το άγχος που σχετίζονται με το AIDS.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του MAAQ βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert από 1 (καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ). Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται προσθέτοντας τις βαθμολογίες όλων των ερωτήσεων, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους που σχετίζονται με το AIDS.

 

Βιβλιογραφία

 

Weiner, W. D., & Morrow, J. A. (1989). “The Multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire: Development and validation”. Journal of Personality Assessment, 53(3), 439-446.