Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19 (The Obsession with COVID-19 Scale, [OCS-4]) αναπτύχθηκε το 2020 από τον Lee, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Christopher Newport των ΗΠΑ.

Στόχος

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης Κλίμακας είναι να βοηθήσει τους κλινικούς ιατρούς και τους ερευνητές να εντοπίζουν αποτελεσματικά τις περιπτώσεις ατόμων με λειτουργικές διαταραχές που σχετίζονται με την νόσο COVID-19. Συγκεκριμένα, εξετάζει θέματα που σχετίζονται με το άγχος για COVID-19, την πνευματική κρίση, την αντιμετώπιση κατάχρησης αλκοόλ / ναρκωτικών, την ακραία απελπισία και τον αυτοκτονικό ιδεασμό.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το OCS-4 είναι μια σύντομη σε έκταση κλίμακα, η οποία περιέχει μόλις 4 στοιχεία. Για την βαθμολόγηση των στοιχείων το OCS-4 αποκρίνεται σε μία 5-βάθμια κλίμακα Likert σταθμισμένη από το 0 (Καθόλου) έως το 4 (Σχεδόν καθημερινά), βάσει των εμπειριών των 2 τελευταίων εβδομάδων.

Στατιστική Ανάλυση

Η συνολική βαθμολογία OCS ≥ 7 υποδεικνύει πιθανή δυσλειτουργική σκέψη σχετικά με τη νόσο COVID-19. Υψηλή βαθμολογία σε μια συγκεκριμένη ερώτηση ή υψηλή συνολική βαθμολογία της κλίμακας (≥ 7) μπορεί να υποδεικνύουν προβληματικά συμπτώματα στο άτομο και  να απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση ή/και θεραπεία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η συγκεκριμένη Κλίμακα αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο. Έπειτα από αναλύσεις που έγιναν αποκάλυψαν πως η Κλίμακα είναι εξαιρετικά αξιόπιστη με δείκτη εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha να κυμαίνεται από το 0.84 έως το 0.85 και με σταθερή παραγοντική και δομική εγκυρότητα. Επίσης, η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα της κλίμακας OCS έγινε από την Konstantina Soultana Kitsou.

Βιβλιογραφία

Lee, S. A. (2020). How much “Thinking” about COVID-19 is clinically dysfunctional? Brain, Behavior, and Immunity. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.067

Μετάφραση στα Ελληνικά: Konstantina Soultana Kitsou


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Λειτουργικές διαταραχές