Ερωτηματολόγιο Πόνου Ασθενούς [PPQ-16]

 

Ανάλυση

Ο πόνος από τον καρκίνο αναγνωρίζεται ως σοβαρό εμπόδιο για την ψυχολογική ευημερία των ασθενών με καρκίνο. Ένας από τους κύριους στόχους της παλλιατικής φροντίδας είναι να προστατεύει τους ασθενείς από τον πόνο, τόσο τον ψυχολογικό όσο και τον σωματικό. Χρησιμοποιώντας το Ερωτηματολόγιο Πόνου Ασθενούς (PPQ) και επίσης το σχετικό Ερωτηματολόγιο Πόνου Οικογένειας (FPQ), οι κλινικοί και οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν μια πιο σαφή κατανόηση της απόψεως του ασθενούς/φροντιστή και πώς αυτή μπορεί να αλληλεπιδρά με την ευημερία ή την προσαρμογή στον πόνο. Το PPQ μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από κλινικούς είτε από ερευνητές.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει τη γνώση και την εμπειρία ενός ασθενούς με καρκίνο στον χειρισμό του χρόνιου πόνου.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο PPQ-16 αποτελείται από 16 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με 0=η πιο θετική απόδοση και 10=η πιο αρνητική απόδοση, μια κλίμακα κατάταξης, όπου το 0 δείχνει το πιο θετικό αποτέλεσμα και το 10 δείχνει το πιο αρνητικό αποτέλεσμα.

 

Βιβλιογραφία

Ferrell, B. R., Ferrell, B., Rhiner, M., Grant, M. (1991). Family Factors Influencing Cancer Pain. Post Graduate Medical Journal, 67 (Suppl 2), 64-69.
Ferrell, B. R., Rhiner, M., Cohen, M., Grant, M. (1991). Pain as a Metaphor for Illness. Part I: Impact of Cancer Pain on Family Caregivers. Oncology Nursing Forum, 18(8), 1303-1309.
Ferrell, B. R., Cohen, M., Rhiner, M., Rozak, A. (1991). Pain as a Metaphor for Illness. Part II: Family Caregivers’ Management of Pain. Oncology Nursing Forum,18(8), 1315-1321.
Ferrell, B. R., Rhiner, M., Ferrell, B. (1993). Development and Implementation of a Pain Education Program. Cancer, 72(11), 3426-3432.