Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

Το Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler (The Perma Profiler [PERMA-23]) κατασκευάστηκε από τους Butler και Kern το 2016 με βάση τη θεωρία του Seligman για τα πέντε βασικά συστατικά του ευ ζην.

Στόχος

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου Ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει τα θετικά συναισθήματα, τη δέσμευση, τις θετικές σχέσεις, το νόημα της ζωής, τα επιτεύγματα καθώς και τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων και την κατάσταση υγείας του ατόμου.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην [PERMA-23] αποτελείται από 23 ερωτήσεις αυτοαναφοράς, οι οποίες αναφέρονται σε πέντε διαστάσεις ευημερίας, σε τρείς διαστάσεις που μετρούν τα αρνητικά συναισθήματα, τη μοναξιά και τη σωματική υγεία και σε έναν γενικό δείκτη ευζωίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις μέσω μιας εντεκαβάθμιας κλίμακας Likert από το 0 έως το 10 και οι τιμές περιγράφονται ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε ερωτήματος.

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο PERMA εξάγει έξι κύριες βαθμολογίες, μία για κάθε πυλώνα του ευ ζην και μία συνολική βαθμολογία για την ευζωία. Οι έξι πυλώνες του ευ ζην είναι: τα θετικά συναισθήματα, η δέσμευση, οι θετικές σχέσεις, το νόημα της ζωής, η ικανοποίηση από τη ζωή και τα επιτεύγματα. Ο συνολικός δείκτης προκύπτει από τον συνυπολογισμό των πέντε συστατικών PERMA-23 και του στοιχείου της ικανοποίησης από τη ζωή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler [PERMA-23] έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά και έχει σταθμιστεί από τον Pezirkianidis και τους συνεργάτες του το 2019. Επίσης, οι δείκτες αξιοπιστίας των διαστάσεων του Ερωτηματολογίου ήταν: θετικά συναισθήματα: α=0.83, δέσμευση: α=0.56, θετικές σχέσεις: α=0.74, νόημα στη ζωή: α=0.78, επιτεύγματα: α=0.72, γενικός δείκτης ευημερίας: α=0.91 και σωματική υγεία: α=0.85.

Βιβλιογραφία

Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3).

Pezirkianidis, C., Stalikas, A., Lakioti, A., & Yotsidi, V. (2019). Validating a multidimensional measure of wellbeing in Greece: Translation, factor structure, and measurement invariance of the PERMA Profiler. Current Psychology, 1-18.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

TagsΘετικά και Αρνητικά Συναισθήματα