Αναθεωρημένη Κλίμακα Μοναξιάς [UCLA-20]

 

 

Συγγραφείς

Russel. L. A. Peplau και C. E. Cutrona (Προσαρμογή:Μ. Μαλικιώση-Λοίζου).

 

Σκοπός

Η κλίμακα έχει ως στόχο τη μέτρηση του επιπέδου ψυχολογικής μοναξιάς που βιώνει ένα άτομο.

 

Σύντομη περιγραφή

Οι συγγραφείς έχουν ορίσει τη μοναξιά ως το χάσμα μεταξύ της πραγματικής και της επιθυμητής ποσότητας κοινωνικών σχέσεων. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η μοναξιά δεν μπορεί να μετρηθεί απλά με τον αντικειμενικό χρόνο που κάποιος περνάει μόνος ή με άλλους. Για ορισμένους, η μοναξιά μπορεί να είναι μια θετική εμπειρία, ενώ άλλοι μπορεί να βιώνουν ψυχολογική μοναξιά ακόμη και όταν αλληλεπιδρούν με πολλούς ανθρώπους. Η κλίμακα περιλαμβάνει 20 δηλώσεις-ερωτήσεις, και κάθε μια από αυτές αξιολογείται σε μια κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων που δηλώνουν τη συχνότητα.

 

Δείγμα

Η προσαρμογή της έρευνας βασίστηκε σε ένα δείγμα από 127 φοιτήτριες που είναι πολίτες της Ελλάδας. Από αυτές, 36 φοιτούσαν σε κολέγιο όπου η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά. Αρχικά, αυτές οι 36 φοιτήτριες συμπλήρωσαν την ελληνική μετάφραση μιας κλίμακας, και στη συνέχεια συμπλήρωσαν την πρωτότυπη έκδοσή της. Η μέση τιμή των υποκλιμάκων που αντιπροσωπεύουν τη μοναξιά ήταν η εξής: για τη γενική μοναξιά (UCLA) ήταν 2,01, για την κοινωνική μοναξιά ήταν 1,66 και για τη συγκινησιακή μοναξιά ήταν 2,24.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η τελική τιμή υπολογίζεται μέσω του μέσου όρου των αξιολογήσεων από τις 19 δηλώσεις-ερωτήσεις. Σημειώνεται πως μια δήλωση αφαιρέθηκε και από την αγγλική και από την ελληνική μετάφραση της κλίμακας, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αρνητική συνάφεια με τη συνολική τιμή.

 

 Αξιοπιστία

Ο δείκτης Cronbach’s α, όσον αφορά τη γενική κλίμακα, κατέγραψε τιμές 0,89 για το ελληνικό δείγμα και 0,90 για το αμερικανικό. Όσον αφορά την κοινωνική μοναξιά, ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 0,62, ενώ για τη συγκινησιακή μοναξιά καταγράφηκε τιμή 0,64.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

 

Anderson, L. R., & Μαλικιώση-Λοίζου, Μ. (1995). Σύγκριση σχέσεων κέντρου ελέγχου της συμπεριφοράς και αυτοκαταγραφής με τη μοναξιά και την ικανοποίηση από τη ζωή μεταξύ Ελληνίδων και Αμερικανίδων φοιτητριών. Ψυχολογία, 2, 107-126.

Anderson, L. R., & Malikiosi-Loizos, M. (1992). Reliability data for a Greek translation of the revised UCLA Loneliness Scale: Comparisons with data from the USA. Psychological Reports, 71, 665-666.

Russel, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence, Journal of Personality and Social Psychology, 39, 472-480.