Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης του Τορόντο

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης του Τορόντο (Toronto Empathy Questionnaire [TEQ-16]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Δημιουργήθηκε από τον Spreng και τους συνεργάτες του το 2009 και στοχεύει στην μέτρηση της συναισθηματικής διάστασης της ενσυναίσθησης. Επιπλέον, το TEQ-16, είναι σύντομο προς την συμπλήρωσή του αφού αποτελείται μόλις από 16 ερωτήσεις. 

Ενσυναίσθηση (Empathy) είναι η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική και σωματική κατάσταση ενός άλλου ατόμου και αμέριστη κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το TEQ-16 αποτελείται από 16 προτάσεις αυτοαναφοράς και περιλαμβάνει 6 ενότητες. Οι ενότητες αυτές είναι: Συναισθηματική αντίληψη των τρίτων και προσωπική συναισθηματική διέγερση, Συναισθηματική κατανόηση των τρίτων, Αξιολόγηση της επιρροής της συναισθηματικής κατάστασης των τρίτων, Τάση για προσφορά βοήθειας, Τάση για συμπονετική συμπεριφορά και Αλτρουισμός.
Οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert ξεκινώντας από το 0 (Ποτέ) και καταλήγοντας στο 4 (Πάντα).

Προσοχή! Το Ερωτηματολόγιο και η Κλίμακα, διαφέρουν. Δείτε τις μεταξύ τους διαφορές, πατώντας στον διπλανό σύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο vs Κλίμακα

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο εξάγει μια συνολική βαθμολογία που προκύπτει ως άθροισμα του βαθμού της κάθε ερώτησης. Οι 8 από τις 16 ερωτήσεις έχουν αντίστροφη βαθμολόγηση. Η ανώτερη τιμή της βαθμολογίας είναι 64 βαθμοί και οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τους Κουρμούση και συν. 2017 και  παρουσιάζει ισχυρή παραγοντική δομή. Στην Αγγλική έκδοση υπάρχει υψηλή εσωτερική συνοχή με τον δείκτη Cronbach’s a να κυμαίνεται από 0.85 έως 0.87, ενώ στην ελληνική εκδοχή υπάρχει ικανοποιητική αξιοπιστία με τον δείκτη Cronbach’s a να είναι 0.72.

Βιβλιογραφία

Spreng*, R. N., McKinnon*, M. C., Mar, R. A., & Levine, B. (2009). The Toronto Empathy Questionnaire: Scale development and initial validation of a factor-analytic solution to multiple empathy measures. Journal of personality assessment91(1), 62-71.

Μετάφραση στα ελληνικά: Kourmousi N., Amanaki E., Tzavara C., Merakou K., Barbouni A., & Koutras V.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Ενσυναίσθηση