Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής νοημοσύνης – Σύντομη μορφή

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το 2006 οι Petrides και Furnham δημιούργησαν το Ερωτηματολόγιο: Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form [TEIQue-SF-30] για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Πρόκειται ουσιαστικά για τη σύντομη μορφή του ερωτηματολογίου Trait Emotional Intelligence Questionnaire [TEIQue], το οποίο δημιουργήθηκε από τους ίδιους.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το TEIQue-SF-30 δημιουργήθηκε με στόχο τη μέτρηση  της αντιλαμβανόμενης συναισθηματικής νοημοσύνης, έτσι όπως αυτή ορίστηκε από τους δημιουργούς της κλίμακας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις γενικές κατηγορίες παραγόντων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ευημερία (Wellbeing), τον αυτοέλεγχο (SelfControl), τη συναισθηματικότητα (Emotionality) και την κοινωνικότητα (Sociability).

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το TEIQue-SF αποτελείται συνολικά από 30 ερωτήσεις που σχετίζονται με την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις προτάσεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτές μέσα από μία 7-βαθμη κλίμακα Likert, η οποία κυμαίνεται από «Διαφωνώ απόλυτα» έως και «Συμφωνών απόλυτα».

Στατιστική Ανάλυση

Το σκορ που σημειώνει ο κάθε συμμετέχων εξαρτάται από τις απαντήσεις που έχει δώσει σε κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου. Τα άτομα τα οποία έχουν υψηλότερο σκορ, έχουν και αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Αν και η σύντομη μορφή του TEIQue παρουσιάζει χαμηλότερη εσωτερική συνοχή από το πρότυπο, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Είναι επίσης αρκετά χρήσιμο για το δείγμα πολλών ερευνών. Η μετάφραση της κλίμακας στα ελληνικά έγινε από τους Petrides, Pita και Kokkinaki.

Βιβλιογραφία

Petrides, K. V., & Furnham, A. (2006). The role of trait emotional intelligence in a gender‐specific model of organizational variables 1. Journal of Applied Social Psychology36(2), 552-569.

*Μετάφραση στα Ελληνικά: Petrides, Pita & Kokkinaki.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tag: Συναισθηματική Νοημοσύνη