Κλίμακα Μη Ρεαλιστικής Αισιοδοξίας [ΚΜΡΑ-16]

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Μη ρεαλιστικής Αισιοδοξίας, αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο αυτό-αναφοράς. Κατασκευάστηκε από τους Μαμαλάκη και Τριλίβα το 2002 προκειμένου να μελετήσει το επίπεδο αισιοδοξίας. Βασικός σκοπός της Κλίμακας είναι να διερευνήσει τα επίπεδα αισιοδοξίας ή τον βαθμό τον οποίο τα άτομα έχουν θετικές προσδοκίες για το μέλλον σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα μη ρεαλιστικής αισιοδοξίας αποτελείται από 16 ερωτήσεις και περιλαμβάνει δυο βασικές υποκλίμακες, η μια αναφέρεται στο μέλλον και η άλλη στο παρόν. Η κάθε υποκλίμακα αποτελείται από 8 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις στις δυο υποκλίμακες είναι όμοιες και αυτό που τις διαφοροποιεί είναι ο χρόνος στον οποίον αναφέρονται. Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν τον βαθμό στον οποίο τους εκφράζει κάθε πρόταση μέσω μιας κλίμακας επτά διαβαθμίσεων.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα, η οποία προκύπτει ως άθροισμα των απαντήσεων των ερωτήσεων της κάθε μιας. Η γενική συνολική βαθμολογία προκύπτει ως τη διαφορά ττης βαθμολογίας της υποκλίμακας μέλλον μείον την βαθμολογία της υποκλίμακας παρόν. Γενική βαθμολογία με θετικό πρόσημο σημαίνει ότι το άτομο είναι αισιόδοξο, ενώ αντίθετα σημαίνει ότι το άτομο είναι απαισιόδοξο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα διαθέτει καλή φαινομενική εγκυρότητα και καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευή. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας είναι ικανοποιητική και οι δείκτες Cronbach’s a για κάθε υποκλίμακα κυμαίνονται από 0.67- 0.79. Συγκεκριμένα ο δείκτης Cronbach’s α για το μέλλον είναι από 0.74 έως 0.79, ενώ για το παρόν είναι από 0.67 έως 0.73.

Βιβλιογραφία

Μαμαλάκης, Γ. & Τριλίβα, Σ. (2002). Κλίμακα μη-ρεαλιστικής αισιοδοξίας. Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα & Π. Ρούσση (Επιμ.), Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα(σελ. 299-300). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Μη Ρεαλιστική Αισιοδοξία