Κλίμακα Αξιολόγησης Vanderbilt [VAS]

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Vanderbilt έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τα συμπτώματα Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και άλλες συναφείς συμπεριφορικές διαταραχές σε παιδιά. Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της ΔΕΠΥ σε σχολικά και κλινικά περιβάλλοντα.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της κλίμακας είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των παιδιών και των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ.

 

Βαθμονόμηση

 

Η κλίμακα περιλαμβάνει δύο κύριες εκδόσεις: τη φόρμα για τους γονείς (Parent Rating Scale) και τη φόρμα για τους δασκάλους (Teacher Rating Scale). Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert από το 0 (ποτέ) έως το 3 (πολύ συχνά). Οι βαθμολογίες αθροίζονται για να υπολογιστεί η συνολική βαθμολογία, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

 

Βιβλιογραφία

 

Wolraich, M. L., Feurer, I. D., Hannah, J. N., Baumgaertel, A., & Pinnock, T. Y. (1998). Obtaining systematic teacher reports of disruptive behavior disorders utilizing DSM-IV. Journal of Abnormal Child Psychology, 26(2), 141-152.

Wolraich, M. L., Lambert, W., Doffing, M. A., Bickman, L., Simmons, T., & Worley, K. (2003). Psychometric properties of the Vanderbilt ADHD diagnostic parent rating scale in a referred population. Journal of Pediatric Psychology, 28(8), 559-568.