Βίαιες Προθέσεις — Έρευνα Εφηβικών Συγκρούσεων

 

 

Σύντομη Περιγραφή

 

Η έρευνα “Βίαιες Προθέσεις”, ανεπτυγμένη από τον Dr. John E. Lochman και την ερευνητική του ομάδα, αποτελεί μέρος της Έρευνας Εφηβικών Συγκρούσεων (Teen Conflict Survey) και σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τις προθέσεις των εφήβων να εμπλακούν σε βίαιες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. 

 

Στόχος

 

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσει την προδιάθεση των εφήβων να καταφύγουν σε βία ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται σε μια κλίμακα που αξιολογεί την πιθανότητα εμπλοκής σε βίαιες πράξεις (“καθόλου πιθανό” έως “πολύ πιθανό”). Οι συνολικές βαθμολογίες υποδεικνύουν το επίπεδο βίαιων προθέσεων των εφήβων.

 

Βιβλιογραφία

 

Lochman, J. E., & Wells, K. C. (2002). “The Coping Power Program at the middle-school transition: Universal and indicated prevention effects”. Psychology of Addictive Behaviors, 16(4S), S40-S54.

Lochman, J. E., & Dodge, K. A. (1994). “Social-cognitive processes of severely violent, moderately aggressive, and nonaggressive boys”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62(2), 366-374.

Lochman, J. E., & Lenhart, L. A. (1993). “Cognitive-behavioral interventions for aggressive boys: A developmental approach”. In Van Hasselt, V. B., & Hersen, M. (Eds.), Handbook of adolescent psychopathology (pp. 240-267). Springer.