Εργαλείο Αξιολόγησης Περιπατητικότητας [WAT-5]

 

 

Ανάλυση

Οι ενδείξεις υποδεικνύουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζεται να ασκούν περισσότερη φυσική δραστηριότητα. Το περπάτημα είναι μόνο ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αυξήσουν την ποσότητα της φυσικής δραστηριότητας που ασκούν. Ωστόσο, πολλά περιβάλλοντα δεν είναι κατάλληλα, ασφαλή ή ελκυστικά για το περπάτημα. Το εργαλείο Αξιολόγησης της Περιπατητικότητας εκτιμά την καταλληλότητα για το περπάτημα σε έναν χώρο εργασίας. Αποκτά πληροφορίες σχετικά με τις πεζοδρόμιες εγκαταστάσεις, τις συγκρούσεις πεζών, τα πεζοδρόμια, τη συντήρηση, το μέγεθος του μονοπατιού, τα ανοίγματα, την καθολική προσβασιμότητα, την αισθητική και τη σκιά. Οι ανταποκρινόμενοι πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνα ή απροσάρμοστα στοιχεία του περιβάλλοντος, πιθανές βελτιώσεις και μια συνολική αξιολόγηση εάν το περιβάλλον είναι ελκυστικό και ασφαλές για το περπάτημα.

 

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου Αξιολόγησης Περιπατητικότητας συγκεκριμένα για τον χώρο εργασίας σχεδιάστηκε για να αξιολογεί πόσο ασφαλές και ελκυστικό είναι το περιβάλλον πεζοπορίας σε έναν χώρο εργασίας.

 

 

Βαθμονόμηση

Το Εργαλείο Αξιολόγησης Περιπατητικότητας [WAT-5] αποτελείται από 5 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με τα εξής: A, B, C ή 1, 2, 3.

 

 

 

Βιβλιογραφία

Dannenberg, A.L., Cramer, T.W., & Gibson, C.J. (2005). Assessing the Walkability of the Workplace: A New Audit Tool. American Journal of Health Promotion, 20 (1): 39–44.

Creating or Improving Access to Places for Physical Activity is Strongly Recommended to Increase Physical Activity. The Task Force on Community Preventive Services. Available at https://www.thecommunityguide.org/pa/default.htm*