Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης από τον Χώρο Εργασίας του Wall 

 

 

Ανάλυση

 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης από τον Χώρο Εργασίας (Wall Satisfaction Questionnaire) κατασκευάστηκε από τον Wall και τους συνεργάτες του το 1981 και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από το περιβάλλον εργασίας τους. 

 

Στόχος

 

Ο στόχος του WSQ είναι να μετρήσει την ικανοποίηση των εργαζομένων από διάφορες πτυχές του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει την εργονομία, την ατμόσφαιρα του γραφείου, τις σχέσεις με τους συναδέλφους, την καθαριότητα, τον εξοπλισμό και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία και την απόδοση των εργαζομένων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των ερωτήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πιλοτικών δοκιμών και αναλύσεων αξιοπιστίας για να διαπιστωθεί η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων.

 

Στατιστική Ανάλυση

 

Η ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών εργαλείων για την αναγνώριση τάσεων και μοτίβων στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Οι απαντήσεις μπορούν να συγκριθούν με δημογραφικές πληροφορίες για να εντοπιστούν συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων που είναι περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιημένες.Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιεί την περιγραφική στατιστική, την ανάλυση συσχετίσεων, και ενδεχομένως τη χρήση πολυμεταβλητών αναλύσεων για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων.

 

Βιβλιογραφία

 

Wall, T. D., & Clegg, C. W. (1981). A longitudinal field study of group work redesign. Journal of Occupational Behavior, 2(1), 31-49.

Wall, T. D., Jackson, P. R., Mullarkey, S., & Parker, S. K. (1996). The demands-control model of job strain: A more specific test. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69(2), 153-166.