Μέτρο Διά Βίου Μάθησης του Wat CACE [WCLLM-7]

 

Ανάλυση

Το Μέτρο Διά Βίου Μάθησης του Wat CACE αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Wat και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των στάσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών που σχετίζονται με τη διά βίου μάθηση. Το ερωτηματολόγιο εξετάζει διάφορες πτυχές της μάθησης, όπως η προθυμία για μάθηση, η αυτονομία στη μάθηση, η αναζήτηση νέων γνώσεων και η εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων στην πράξη.

 

Στόχος

Ο στόχος του WCLLM είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ικανότητας και της προθυμίας των ατόμων να συνεχίσουν να μαθαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτικών που προάγουν τη διά βίου μάθηση.

 

Βαθμονόμηση

Το Μέτρο Διά Βίου Μάθησης αξιολογείται σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμίδων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε δηλώσεις που αφορούν την προθυμία τους να μάθουν νέα πράγματα, την ικανότητά τους να μαθαίνουν ανεξάρτητα, την αναζήτηση νέων γνώσεων και την εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτήσει σε πρακτικές καταστάσεις.

 

Βιβλιογραφία

Smith, J. K., & Taylor, E. W. (2005). Lifelong learning: A key to success in the 21st century. Journal of Adult Education, 34(2), 45-53.

Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1996). In action: Creating the learning organization. Alexandria, VA: American Society for Training and Development.

Merriam, S. B., & Caffarella, R. S. (1999). Learning in adulthood: A comprehensive guide. San Francisco, CA: Jossey-Bass.