Κλίμακα Ακαμψίας του Wesley

 

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Ακαμψίας του Wesley (Wesley Rigidity Scale) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακαμψίας ή της ακαμψίας των απόψεων και των συμπεριφορών ενός ατόμου. Επίσης, μπορεί να εξετασθεί πώς η ακαμψία σχετίζεται με άλλες ψυχολογικές μεταβλητές όπως η άγχος, η κατάθλιψη, ή η προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της Κλίμακας Ακαμψίας του Wesley είναι να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο εμφανίζει ακαμψία στις σκέψεις, τις απόψεις και τις συμπεριφορές του. Η κλίμακα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψυχολογικές μελέτες για την κατανόηση του πώς η ακαμψία επηρεάζει την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία στις νέες εμπειρίες και τις αλλαγές.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της κλίμακας περιλαμβάνει τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των ερωτήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πιλοτικών δοκιμών και αναλύσεων αξιοπιστίας για να διαπιστωθεί η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων.

 

Στατιστική Ανάλυση

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει την περιγραφική στατιστική, την ανάλυση συσχετίσεων, και ενδεχομένως τη χρήση πολυμεταβλητών αναλύσεων για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της ακαμψίας και άλλων ψυχολογικών ή κοινωνικών παραγόντων.

 

Βιβλιογραφία

 

Wesley E. Perseverative behavior in a concept formation task as a function of manifest anxiety and rigidity. J. abnorm. soc. Psychol., 1953, 48, 129–134.