Τεστ Υποθετικών Καταστάσεων [WIST-29]

 

Ανάλυση

Το Τεστ Υποθετικών Καταστάσεων (WIST) δημιουργήθηκε από τους Dr. Patricia N. Anderson και Dr. Robert J. Knight το 2010. Σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την ικανότητα των ατόμων να διαχειρίζονται και να αντιδρούν σε υποθετικές καταστάσεις. Το τεστ χρησιμοποιείται συχνά για να μετρήσει την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και την προσαρμοστικότητα σε διάφορα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος στη ζωή ή στην εργασία του.

 

Στόχος

Ο στόχος του Τεστ Υποθετικών Καταστάσεων είναι να παρέχει μια λεπτομερή αξιολόγηση της ικανότητας των ατόμων να σκέφτονται κριτικά και να προτείνουν λύσεις σε διάφορες υποθετικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στρατηγικών που ενισχύουν την επίλυση προβλημάτων και την προσαρμοστικότητα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

 

Βαθμονόμηση

Το WIST περιλαμβάνει μια σειρά από υποθετικές καταστάσεις και σενάρια που παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν πώς θα αντιδρούσαν ή θα αντιμετώπιζαν κάθε κατάσταση. Η αξιολόγηση γίνεται σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμίδων. Η συνολική βαθμολογία χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η ικανότητα του συμμετέχοντα να προτείνει λογικές και δημιουργικές λύσεις.

 

Βιβλιογραφία

Anderson, P. N., & Knight, R. J. (2010). The What-If-Situations-Test: Measuring problem-solving skills and adaptability. Journal of Educational Psychology, 102(2), 405-417.