Εργασιακές Διακρίσεις [WD-12]

 

Ανάλυση

Οι εργασιακές διακρίσεις αναφέρονται στην ανισότητα μεταξύ ατόμων σε μια οργανωτική ή εργασιακή περιβαλλοντική συνθήκη λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών ή γνωρισμάτων που δεν σχετίζονται με την ικανότητα εκτέλεσης της εργασίας. Αυτές οι διακρίσεις μπορούν να βασίζονται σε παράγοντες όπως ο φύλος, η εθνική καταγωγή, ο γάμος, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ηλικία, η θρησκεία, η αναπηρία και άλλα.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η διασφάλιση της ισότητας και της δικαιοσύνης στον χώρο εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας και άλλων χαρακτηριστικών.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο WD-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1=Μία φορά την εβδομάδα ή περισσότερες, 2=Μερικές φορές το μήνα, 3=Λίγες φορές το χρόνο, 4=Λιγότερο από μία φορά το χρόνο, 5=Ποτέ

 

Βιβλιογραφία

McNeilly‚ M.D.‚ Anderson‚ N.B.‚ Armstead‚ C.A.‚ Clark‚ R.‚ Corbett‚ M.‚ Robinson‚ E.L.‚ Pieper‚ C.F. & Lepisto‚ E.M. (1996). “The perceived racism scale: A multidimensional assessment of the experience of white racism among African Americans.” Ethnicity and Disease.; 6 (1‚2)‚ 154-166.

Bobo‚ L‚ Suh SA. (2000). Surveying Racial Discrimination: Analyses From a Multiethnic Labor Market. Prismatic Metropolis: Inequality in Los Angeles. (L. D. Bobo‚ M. L. Oliver‚ J. H. Johnson‚ A. Valenzuela‚ Eds.); 527-564.‚ New York: Russell Sage Foundation.

Sternthal‚ M.‚ Slopen‚ N.‚ Williams‚ D.R. “Racial Disparities in Health: How Much Does Stress Really Matter?” Du Bois Review‚ 2011; 8(1): 95-113.