Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας [WHOQOL-100]

World Health Organization Quality of Life Questionnaire [WHOQOL-100]

 

Σκοπός

Στόχος του [WHOQOL-100] είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που αξιολογεί την ποιότητα ζωής και το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση τόσο στον ευρύτερο χώρο της υγείας όσο και στον γενικό πληθυσμό.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατασκευάστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το ερωτηματολόγιο περιέχει 100 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 96 εξετάζουν 24 διαφορετικούς παράγοντες που συνθέτουν την έννοια της ποιότητας ζωής και οι υπόλοιπες 4 ερωτήσεις παρέχουν μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της ποιότητας ζωής και της γενικής κατάστασης της υγείας του ατόμου. Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου έγινε σύμφωνα με τις εξής διαδικασίες : (α) μετάφραση και αντίστροφη μετάφραση, καθώς και εξέταση της ελληνικής απόδοσης, (β) κατασκευή κλιμάκων απαντήσεων σε αντιστοιχία με το αγγλικό πρωτότυπο, (γ) πολιτισμική προσαρμογή με τη μέθοδο της ομαδικής συνέντευξης, διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου [WHOQOL-100] γίνεται ως εξής : Οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στις 100 ερωτήσεις, οι οποίες καταγράφονται σε κλίμακες 5 διαβαθμίσεων τύπου Likert. Η συνολική βαθμολογία και των έξι ενοτήτων της «συνολικής ποιότητας ζωής» προκύπτει από τον υπολογισμού του μέσου όρου των τιμών των επιμέρους θεμάτων που συνθέτουν τη συγκεκριμένη ενότητα. Είναι δυνατή επίσης η μετατροπή του ερωτηματολόγιου σε κλίμακα από 0 έως 100. Μια υψηλή βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο [WHOQOL-100] δείχνει και καλύτερη ποιότητα ζωής .

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής όπως επίσης και ικανοποιητική αξιοπιστία καθώς οι τιμές του δείκτη Cronbach’s a να κυμαίνεται από 0,80 έως 0,90.

Ελληνική Βιβλιογραφία  

Τζινιέρη-Κοκκώση, Μ. Η., & Ψυχολογίας, Ε. Κ. Κ. (2010). ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Αθήνα.

Τζινιέρη-Κοκκώση, Μ., Τριανταφύλλου, Ε., Παπανικολάου, N., Αντωνίου, Χ., & Χριστοδούλου, Γ. Ν. (2018). Ποιότητα ζωής και κατάθλιψη σε χρόνια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ελλάδα και στη Μ. Βρετανία: Εκτίμηση με το WHOQOL-HIV/STI BREF. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ29(3), 216. 

Τζινιέρη-Κοκκώση, Μ., & Τζινιέρη-Κοκκώση, Μ. (2010). Ποιότητα ζωής. 10442/8261, 00-34.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

Cheung, Y. B., Yeo, K. K., Chong, K. J., Khoo, E. Y. H., & Wee, H. L. (2019). Measurement equivalence of the English, Chinese and Malay versions of the World Health Organization quality of life (WHOQOL-BREF) questionnaires. Health and Quality of Life Outcomes17(1), 1-6.

Ginieri-Coccossis, M., Liappas, I. A., Tzavellas, E., Triantafillou, E., & Soldatos, C. (2007). Detecting changes in quality of life and psychiatric symptomatology following an in-patient detoxification programme for alcohol-dependent individuals: The use of WHOQOL-100. in vivo21(1), 99-106.

Ginieri-Coccossis, M., Triantafillou, E., Tomaras, V., Liappas, I. A., Christodoulou, G. N., & Papadimitriou, G. N. (2009). Quality of life in mentally ill, physically ill and healthy individuals: The validation of the Greek version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100) questionnaire. Annals of General Psychiatry8(1), 1-14.

Reba, K., Birhane, B. W., & Gutema, H. (2019). Validity and reliability of the Amharic version of the World Health Organization’s quality of life questionnaire (WHOQOL-BREF) in patients with diagnosed type 2 diabetes in Felege Hiwot referral hospital, Ethiopia. Journal of diabetes research2019.

Whoqol Group. (1995). The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Social science & medicine41(10), 1403-1409.