Ερωτηματολόγιο Ανησυχίας και Εμμονής [WRQ]

 

Ανάλυση

 

Το Ερωτηματολόγιο Ανησυχίας και Εμμονής είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο σχεδιασμένο για να αξιολογεί τα επίπεδα ανησυχίας και εμμονής (επαναλαμβανόμενων σκέψεων) σε άτομα.

 

Στόχος

 

Σκοπός του WRQ είναι να μετρήσει την ένταση και τη συχνότητα των ανησυχιών των ατόμων, καθώς και την τάση τους να εμμένουν σε αρνητικές σκέψεις.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του WRQ γίνεται σε μια κλίμακα Likert, συνήθως από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα).

 

Βιβλιογραφία

 

Segerstrom, S. C., Tsao, J. C., Alden, L. E., & Craske, M. G. (2000). Worry and rumination: Repetitive thought as a concomitant and predictor of negative mood. Cognitive Therapy and Research, 24(6), 671-688.

Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: The 1989 Loma Prieta Earthquake. Journal of Personality and Social Psychology, 61(1), 115-121.