Κλίμακα Αποξένωσης του Yang

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Αποξένωσης του Yang (Yang’s Alienation Scale) είναι ένα εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπέδων αποξένωσης που αισθάνονται οι άνθρωποι. Η αποξένωση αναφέρεται στο συναίσθημα απομάκρυνσης ή αποξένωσης από τους άλλους, από τον εαυτό τους ή από την κοινωνία γενικότερα. 

 

Στόχος

 

Ο στόχος της Κλίμακας Αποξένωσης του Yang είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει τα επίπεδα αποξένωσης που αισθάνονται οι άνθρωποι σε διάφορες πτυχές της ζωής τους, όπως στην εργασία, στις διαπροσωπικές σχέσεις, και στην κοινωνία. Η κλίμακα χρησιμοποιείται συχνά στην ψυχολογική έρευνα για την κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην αποξένωση και των επιπτώσεών της στην ψυχική υγεία.

 

Βαθμονόμηση

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κλίμακας περιλαμβάνει τη σύγκριση των απαντήσεων των συμμετεχόντων με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική τάξη, και το επάγγελμα.

 

Στατιστική Ανάλυση

 

Η στατιστική ανάλυση της Κλίμακας Αποξένωσης περιλαμβάνει τη χρήση τεχνικών όπως η ανάλυση παραγόντων για την αναγνώριση των διαστάσεων της αποξένωσης και η ανάλυση αξιοπιστίας για την αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής της κλίμακας. Εξετάζονται, επίσης, οι σχέσεις μεταξύ της αποξένωσης και άλλων ψυχολογικών ή κοινωνικών παραγόντων.

 

Βιβλιογραφία

 

Yang, B. (2003). The Measurement of Alienation: A Scale for Use with American College Students. Educational and Psychological Measurement, 63(1), 171-180.