Εργαλείο Ποιότητας Ζωής των Νέων – Σύντομη Μορφή [YQOL-SF 15]

 

 

Ανάλυση

Το Youth Quality of Life Instrument – Short Form (YQOL-SF) μετρά τη γενική ποιότητα ζωής σε νέους ηλικίας 11-18 ετών με και χωρίς χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Η σύντομη φόρμα περιλαμβάνει 15 αντιληπτικά στοιχεία που μετρούν τους τομείς της αίσθησης του εαυτού, των κοινωνικών σχέσεων, του περιβάλλοντος και της γενικής ποιότητας ζωής, τα οποία αναπτύχθηκαν με τη μεθοδολογία Rasch.

Σκοπός

Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι η έρευνα παρέμβασης σε επίπεδο ομάδας, καθώς και η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με διάφορες πτυχές της ζωής ενός νέου ατόμου που συμβάλλουν στη συνολική ευημερία και ικανοποίησή του.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα απαντήσεων κυμαίνεται από 0 = καθόλου έως 10 = σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως. Οι βαθμολογίες αθροίζονται και στη συνέχεια μετατρέπονται σε κλίμακα από 0 έως 100, με υψηλότερη βαθμολογία να αντιπροσωπεύει υψηλότερη ποιότητα ζωής.

 

 

Βιβλιογραφία

Edwards, T. C., C. E. Huebner, F. A. Connell, and D. L. Patrick (2002) Adolescent quality of life, part I: conceptual and measurement model. J Adolesc 25:275-286.

Patrick, D. L., T. C. Edwards, and T. D. Topolski (2002) Adolescent quality of life, part II: initial validation of a new instrument. J Adolesc 25:287-300.