Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach [YSR-112]

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach (Youth Self Report [YSR-112]) κατασκευάστηκε από τον Achenbach το 2003 και συμπληρώνεται από εφήβους οι οποίοι περιγράφουν οι ίδιοι το πόσο λειτουργικοί θεωρούν ότι είναι.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες, τα προβλήματα συμπεριφοράς και την προσαρμοστική λειτουργικότητα των εφήβων ηλικίας 11 έως 18 χρονών.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach  είναι ένα από τα τρία ερωτηματολόγια του Συστήματος Achenbach  για την εμπειρικά βασισμένη αξιολόγηση και αποτελείται από 112 ερωτήσεις μέσω των οποίων ανιχνεύεται τυχόν ύπαρξη ψυχοπαθολογίας στον έφηβο. Το Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach εξάγει μια συνολική βαθμολογία προβλημάτων, η οποία προκύπτει ως άθροισμα των απαντήσεων όλων των ερωτήσεων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία τόσο μεταξύ των συνεντευκτών όσο και στις επαναληπτικές μετρήσεις. Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας για τις εμπειρικές κλίμακες προβλημάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,71-0,95.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Achenbach Τ.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Ρούσσου Α.

Ebesutani, C., Bernstein, A., Martinez, J. I., Chorpita, B. F., & Weisz, J. R. (2011). The youth self report: Applicability and validity across younger and older youths. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology40(2), 338-346.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας, με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

 Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία