ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ [ACCEPTANCE OF PUBLICITY]

 

Συγγραφή Δημοσίευσης

Η σαφής και ακριβής γραφή αποτελεί ζωτικής σημασίας δεξιότητα. Το καθήκον της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας πέφτει συνήθως στους νέους ερευνητές αρκετά νωρίς στα προγράμματα πτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών τους. Για να γίνει αποδεκτή μία τέτοια δημοσίευση, θα πρέπει να τη διέπουν ορισμένα χαρακτηριστικά.

Επιλογή Τίτλου

Ο τίτλος μιας επιστημονικής δημοσίευσης μεταφέρει στον αναγνώστη το πρόβλημα που διερευνάται, καθώς και τις προοπτικές της μελέτης. Πολλοί άνθρωποι διαβάζοντας τον τίτλο, παίρνουν την απόφαση αν θα προχωρήσουν στην ανάγνωση του εγγράφου ή όχι. Θα πρέπει λοιπόν, να είναι ακριβής και συνοπτικός.

Γράφοντας Περίληψη

Η περίληψη είναι ένα απόσταγμα των κύριων τμημάτων. Γράφεται συνήθως τελευταία, αφού έχουν γραφτεί όλα τα βασικά στοιχεία του άρθρου. Μέσα σε αυτή, θα πρέπει να συμπυκνώνεται ο σκοπός της μελέτης, το περίγραμμα των διαδικασιών για το σχεδιασμό της και τα κύρια ευρήματα των αποτελεσμάτων.

Εισαγωγή

Σκοπός της εισαγωγής είναι να προετοιμάσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν την εργασία και να τους προσανατολίσει στην έρευνα και τη σημασία της. Πρέπει να διατυπώνεται το θέμα που πραγματεύεται η εργασία μέσα στις τρεις πρώτες προτάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των αναγνωστών και να διατηρηθεί η προσοχή τους. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς τα ερευνητικά ερωτήματα και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίστηκαν.

Μέθοδοι

Αυτή η ενότητα στοχεύει στο να επιτρέψει στους αναγνώστες να κρίνουν την εσωτερική εγκυρότητα της μελέτης. Μια καλή ενότητα μεθόδων, επιτρέπει σε κάποιον να αναπαράγει τη μελέτη. Θα πρέπει να παρέχονται αρκετές πληροφορίες ώστε να διαπιστωθεί η επάρκεια των μεθόδων για την αντιμετώπιση του προβλήματος και, με τον τρόπο αυτό, η αξιοπιστία ως προσεκτικού και διεξοδικού ερευνητή.

Αποτελέσματα

Η ανάπτυξη της ενότητας των αποτελεσμάτων πρέπει να είναι παράλληλη με εκείνη της ενότητας των μεθόδων. Σκοπός της είναι να μεταφέρει στον αναγνώστη τι συνέβη κατά τη διάρκεια της μελέτης και να αναφέρει τα ευρήματα, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μπορούν να παρατεθούν σε σχήματα και πίνακες, όπου αυτό είναι εφικτό.

Σύνοψη

Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό πως η συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας είναι τόσο τέχνη όσο και επιστήμη. Η δημοσίευση επιστημονικών αποτελεσμάτων είναι ένα πολύ σοβαρό έργο και οι συγγραφείς πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα. Έτσι, ακολουθώντας όσα προαναφέρθηκαν, η αποδοχή δημοσίευσης επιτυγχάνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Βιβλιογραφία

Scholz, F. (2022). Writing and publishing a scientific paper. ChemTexts8(1), 1-7.

Simon, E. L., Osei-Ampofo, M., Wachira, B. W., & Kwan, J. (2020). Getting accepted–Successful writing for scientific publication: a Research Primer for low-and middle-income countries. African Journal of Emergency Medicine10, S154-S157.


Για περισσότερα σχετικά με την Αποδοχή Δημοσίευσης, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!