Κλίμακα Θυματοποίησης Επιθετικότητας [AVS-12]

Σκοπός:

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει την συχνότητα των στοιχείων θυματοποίησης  και της αγρεσιότητας.

Ανάλυση:

Αυτά τα στοιχεία μετρούν τη συχνότητα της θυματοποίησης ή της αυτοαναφερόμενης επιθετικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Συνδυάζει μεγαλύτερες εκδοχές μιας Κλίμακας Αγρεσιότητας και μιας Κλίμακας Θυματοποίησης (και οι δύο βρίσκονται στον ίδιο Σύντομο Οδηγό) και ζητεί από τους αντιστοιχούντες να σκεφτούν πόσες φορές συγκεκριμένες συμπεριφορές συνέβησαν.

Μέθοδος Έρευνας:

Έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε μαθητές της 4ης και 5ης τάξης, αλλά προσαρμόζεται και για μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες νέων.

Βαθμονόμηση Κλίμακας:

Για κάθε ερώτηση, δηλώστε πόσες φορές κάνατε κάτι τις τελευταίες 7 ημέρες. Οι βαθμοί για όλα τα στοιχεία προστίθενται. Το επιθυμητό εύρος είναι από 0 έως 72 βαθμοί. Κάθε βαθμός αντιπροσωπεύει μια περίπτωση θυματοποίησης ή αγρεσιότητας που αναφέρεται από τον μαθητή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Εάν τέσσερα ή περισσότερα στοιχεία λείπουν, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο βαθμός. Εάν τρία ή λιγότερα στοιχεία λείπουν, αυτές οι τιμές αντικαθίστανται από τον μέσο όρο του αντιστοίχου ανταποκρινομένου. Υψηλότεροι βαθμοί υποδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα θυματοποίησης και αγρεσιότητας

Βιβλιογραφία

Orpinas‚ P.‚ & Frankowski‚ R. (2001). The aggression scale: a self-report measure of aggressive behavior for young adolescents. Journal of Early Adolescence‚ 21(1):51-68

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!