HEALTHCARE DATA ANALYST 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Εισαγωγή

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ευρύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως. Χάρη στους Healthcare Data Analysts, βελτιώνεται η λειτουργία των νοσοκομείων και των κλινικών, η ποιότητα της έρευνας και η εμπειρία των ασθενών. Επίσης, μειώνεται το κόστος της ιατρικής φροντίδας και αξιοποιείται ορθά και αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό.   Όπως είναι φυσικό, η Ανάλυση Δεδομένων στον χώρο της Υγείας καθίσταται σημαντικό όπλο για φαρμακευτικές εταιρείες, νοσοκομεία, κλινικές, εργαστήρια και άλλες επιχειρήσεις ιδιωτικές ή δημόσιες, καθώς επίσης και ερευνητικά κέντρα, τα οποία έχουν ενσωματώσει την Ανάλυση Δεδομένων στην καθημερινή τους λειτουργία και επενδύουν σε αυτή.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός Healthcare Data Analyst;

Ο Healthcare Data Analyst ή Healthcare Information Management Analyst ή Healthcare Consultant είναι επιφορτισμένος με τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου δεδομένων από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Στη συνέχεια, προχωρούν στην κατηγοριοποίηση αυτών των δεδομένων σε ομάδες, με στόχο την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων. Δεδομένα ιατρικών συνταγών, ιατρικών αποτελεσμάτων, παρενεργειών, κόστους νοσηλείας και φαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και εμπορικά δεδομένα πωλήσεων φαρμάκων, εμβολίων ή άλλων σκευασμάτων μπορούν- με την κατάλληλη επεξεργασία- να συνθέσουν την ευρύτερη εικόνα της αγοράς της Υγείας.

Γιατί Healthcare Data Analyst;

Η πανδημία και η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνετέλεσαν σημαντικά στην ραγδαία αύξηση των θέσεων εργασίας στον χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων στην Υγείας, δημιουργώντας πληθώρα εξ αποστάσεως θέσεων εργασίας με υψηλές αμοιβές. Η εξειδίκευση γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο πλεονέκτημα για την αγορά εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για την εν λόγω ειδικότητα είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Αυτό συνεπάγεται υψηλές αμοιβές και αναζήτηση υποψηφίων εκτός των γεωγραφικών ορίων όπου βρίσκεται η εκάστοτε εταιρεία. Σε συνδυασμό με την πανδημία, και την ενίσχυση της κουλτούρας της remote εργασίας, οι εξ αποστάσεως θέσεις είναι πολλαπλές.

Γιατί η ανάλυση δεδομένων είναι σημαντική στην υγειονομική περίθαλψη 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η ανάλυση δεδομένων είναι σημαντική στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης:

·      Επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την εμπειρία των ασθενών με εξατομικευμένες υπηρεσίες. Αυτό έχει επηρεάσει την οικονομική δομή του κλάδου, όπου οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης ανταγωνίζονται τους ανταγωνιστές τους προσφέροντας πιο πολύτιμες και προσιτές υπηρεσίες στους ασθενείς.

·      Η τεχνολογία προσφέρει επίσης σημαντικές ελαφρύνσεις και κίνητρα στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και στους κυβερνητικούς φορείς. Για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης έχουν προσαρμοστεί στις πληρωμές βάσει δεδομένων που βασίζονται στην αξία χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία (EMR) για να προσφέρουν καλύτερες και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες στους ασφαλιστές τους.

Συμπεράσματα

Υπογραμμίζεται ο κρίσιμος ρόλος των επιστημόνων δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης αναζητούν επιστήμονες δεδομένων για την αντιμετώπιση ειδικών τομέων προτεραιότητας. Η αυξανόμενη ζήτηση για επιστήμονες δεδομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης απαιτεί ενισχυμένη επαγγελματική ανάπτυξη, κατάρτιση και εκπαίδευση. Οι απαραίτητες δεξιότητες για τους επιστήμονες δεδομένων θα εξελίσσονται πιθανώς καθώς οι ανάγκες της αγοράς αλλάζουν. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη για την παρακολούθηση των τάσεων με την πάροδο του χρόνου.

Βιβλιογραφία

Ξένη Βιβλιογραφία

Graph Analysis for Detecting Fraud, Waste, and Abuse in Healthcare Data

Meyer, M. A. (2019). Healthcare data scientist qualifications, skills, and job focus: a content analysis of job postings. Journal of the American Medical Informatics Association26(5), 383-391.

Senthilkumar, S. A., Rai, B. K., Meshram, A. A., Gunasekaran, A., & Chandrakumarmangalam, S. (2018). Big data in healthcare management: a review of literature. American Journal of Theoretical and Applied Business4(2), 57-69. 

Ελληνική Βιβλιογραφία

Τσώλας, Λ. (2017). Η χρήση των Big Data Analytics για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας.


Για περισσότερα σχετικά με τον Αναλυτή δεδομένων υγείας καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!