Το σύστημα αναφοράς APA (APA Style)

 

Το σύστημα αναφοράς APA (American Psychological Association) είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα παραπομπών και παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών. Εφαρμόζεται κυρίως  και σε ακαδημαϊκά κείμενα με σκοπό την παράθεση των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας.

Σημείωση: Οι αναφορές μέσα στο κείμενο είναι χρήσιμες καθώς μέσω αυτών αποφεύγεται η λογοκλοπή (plagiarism) και ο αναγνώστης είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο.

Αναφορές μέσα στο κείμενο

Για να αναφέρουμε τις παραπομπές που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο κείμενο, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία:

  • Σε κατάλληλο σημείο μέσα στο κείμενο αναφέρεται το επίθετο του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης της πηγής π.χ. (Επίθετο, 2020).
  • Για να αναφέρουμε τα ευρήματα μιας εργασίας ενός συγγραφέα τότε σημειώνουμε το επίθετο και το έτος δημοσίευσης της πηγής σε παρένθεση π.χ. Σύμφωνα με τον Επίθετο (2020).
  • Στην περίπτωση που η πηγή έχει δυο συγγραφείς τότε αναφερόμαστε και στα δυο επίθετα, ενώ εάν έχει παραπάνω περίπτωση αναφέρουμε μόνο το επίθετο του πρώτου κ.α. π.χ. (Επίθετο κ.α., 2020).
  • Όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε δύο ή περισσότερες πηγές ταυτόχρονα, τότε αυτές τοποθετούνται αλφαβητικά και μετά χρονολογικά. π.χ. (Επίθετο1, 2015∙Επίθετο2, 2016∙Επίθετο3, 2020)

Αναφορές στο τέλος του κειμένου

  • Η λίστα το τέλος πρέπει να περιέχει όλες τις πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί και αναφερθεί μέσα στο κείμενο
  • Οι βιβλιογραφικές αναφορές διακρίνονται σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες
  • Οι πηγές τοποθετούνται στην λίστα με αλφαβητική σειρά, βασιζόμενοι στο επίθετο του συγγραφέα. Όταν οι πηγές είναι του ίδιου συγγραφέα αλλά έχουν δημοσιευτεί σε διαφορετικά έτη, αυτά αναφέρονται με χρονολογική σειρά από το πιο παλιό στο πιο σύγχρονο.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών

Βιβλίο σε έντυπη μορφή με έναν συγγραφέα: Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος Βιβλίου. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης

Ηλεκτρονικό Βιβλίο: Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος Βιβλίου. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης. Ανακτήθηκε ημερομηνία, έτος από URL ή Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος Βιβλίου. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης. Doi: (εφόσον υπάρχει). [μετά το URL και τα Doi δεν μπαίνει τελεία]

Βιβλίο με δύο ή περισσότερους συγγραφείς: Επίθετο, Α. & Επίθετο, Β. (Έτος). Τίτλος Βιβλίου. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης.

Άρθρο Περιοδικού με DOI: Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Αριθμός ετών

έκδοσης του περιοδικού (αριθμός τεύχους για το τρέχον Έτος έκδοσης του περιοδικού, αν υπάρχει), αριθμός σελίδων. Κωδικός DOIπ

Διδακτορικό και Μεταπτυχιακή εργασία: Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος διδακτορικού / μεταπτυχιακής εργασίας (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή / Μεταπτυχιακή εργασία). Όνομα Ιδρύματος, Τόπος (Έδρα Ιδρύματος).

Διαδικτυακή Πηγή χωρίς όνομα συγγραφέα: Τίτλος Άρθρου. (Έτος, Μήνας ακριβής ημερομηνία). Ανακτήθηκε από URL. Αν δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία γράφουμε χ.η.(δηλαδή χωρίς ημερομηνία).

Βιβλιογραφία

Ozeran, M. (2020). Research Guides: APA Style Guide: In-Text Citations.


Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το σύστημα αναφοράς APA , επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!