Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας

[Snowball Sampling]

Περιγραφή

Ορισμός

Η Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας  (Snowball Sampling) είναι μία μορφή Δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γενικευτεί πέρα από το δείγμα (sample) και αναφέρεται σε μία δειγματοληπτική τεχνική κατά την οποία ο ερευνητής επιλέγει ένα μικρό πληθυσμό (population) ατόμων και στη συνέχεια αυτό μεγαλώνει και επεκτείνεται σαν «χιονόμπαλα».

Διαδικασία Πραγματοποίησης

Πρόκειται για μία τυχαία εκλογή ατόμων από έναν πληθυσμό, όπου κάθε άτομο στο δείγμα επιλέγει k άτομα του πληθυσμού. Π.χ. «k άτομα με τα οποία συναναστρέφεται πιο συχνά» ή «k άτομα των οποίων ζητάει την γνώμη πιο συχνά» κ.λπ. Τα άτομα που δεν ανήκαν εξ ’αρχής στο τυχαίο δείγμα αλλά κατονομάστηκαν αποτελούν το πρώτο στάδιο. Στη συνέχεια, κάθε ένα από αυτά τα άτομα καλείται να κατονομάσει k άλλα άτομα, με βάση το ίδιο κριτήριο του πρώτου σταδίου και με κοινό k. Τα άτομα αυτά που δεν ανήκαν στο αρχικό δείγμα αλλά ούτε και στο πρώτο στάδιο, αποτελούν το δεύτερο στάδιο. Έπειτα, τα άτομα του δεύτερου σταδίου καλούνται να κατονομάσουν k άτομα και η διαδικασία συνεχίζεται έως και το δέκατο στάδιο.

Εφαρμογές Δειγματοληψίας με τη Μέθοδο Χιονοστιβάδας

Η συγκεκριμένη δειγματοληψία είναι ιδιαίτερα γνωστή στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και ενδείκνυται για δύσκολα  προσβάσιμους πληθυσμούς. Ακόμη, ενώ δεν λαμβάνεται ως αντιπροσωπευτικό στατιστικό δείγμα, θεωρείται ως μία ιδιαίτερα καλή δειγματοληπτική τεχνική για την διεξαγωγή ποιοτικής ή διερευνητικής έρευνας.

Πλεονεκτήματα

Η Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας είναι μία από τις δημοφιλέστερες μεθόδους δειγματοληψίας που αφορούν την ποιοτική έρευνα (qualitative research), λόγω των χαρακτηριστικών και της ευκολίας της. Χρησιμοποιώντας αυτή τη δειγματοληπτική τεχνική, μπορούν να αξιοποιηθούν τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς επίσης είναι η κατάλληλη μέθοδος για τη συλλογή πληροφοριών από συγκεκριμένους πληθυσμούς, οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Συνεπώς, πραγματοποιείται μια σκόπιμη δειγματοληψία.

 

Μειονεκτήματα

Ένα από τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης δειγματοληψίας είναι η πιθανή αδυναμία επέκτασής της στο δείγμα, κατά τη χρήση της. Δηλαδή να μην επιλέγονται νέοι συμμετέχοντες λόγω έλλειψης προθυμίας, συστάσεων αλλά και άλλων παραγόντων. Ακόμη καθίσταται δύσκολο να εφαρμοστεί σε μεγάλο πληθυσμό καθώς πολλές φορές ενδέχεται να οδηγήσει σε αμφισβητήσεις όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (Chaljaie et al., 2017; Acharya et al., 2013).

Βιβλιογραφία

Acharya, A. S., Prakash, A., Saxena, P., & Nigam, A. (2013). Sampling: Why and how of it. Indian Journal of Medical Specialties4(2), 330-333.

Baltar, F., & Brunet, I. (2012). Social research 2.0: virtual snowball sampling method using Facebook. Internet research.

Goodman, L. A. (1961). Snowball sampling. The annals of mathematical statistics, 148-170.

Parker, C., Scott, S., & Geddes, A. (2019). Snowball sampling. SAGE research methods foundations.


Για περισσότερα σχετικά με την Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!