ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

(DEONTOLOGY RESEARCH)

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δεοντολογία της έρευνας είναι μια σειρά αρχών που βοηθούν την ερευνητική κοινότητα να αποφασίσει ποιοι στόχοι είναι πιο σημαντικοί κατά τη διαπραγμάτευση αντικρουόμενων αξιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αυτοαξιολόγηση ηθικής και δεοντολογίας: υποβάλλεται από τους αιτούντες ερευνητές και περιγράφει λεπτομερώς όλα τα προβλέψιμα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον στόχο, την υλοποίηση και τις πιθανές επιπτώσεις των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, καθώς και τα μέσα

 • ή μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή ή/και την αντιμετώπισή τους.
 • Ανεξάρτητη ηθική και δεοντολογική αξιολόγηση: έχει ως στόχο να ελέγξει τη συμμόρφωση με τις ηθικές αρχές της έρευνας, με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και με την εθνική νομοθεσία. Περιλαμβάνει δύο στάδια:
 • Προκαταρκτικός έλεγχος και πλήρης έλεγχος.
 • Αξιολόγηση.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Ανθρώπινα έμβρυα
 • Άνθρωποι(ως αντικείμενο έρευνας)
 • Ανθρώπινα κύτταρα/ιστοί
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Ζώα
 • Χώρες εκτός Ε.Ε.
 • Περιβάλλον-Υγεία-Ασφάλεια
 • Διπλή χρήση(Αστική/Στρατιωτική)
 • Αποκλειστική εστίαση σε εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα
 • Κακόβουλη χρήση
 • Άλλα θέματα ηθικής

Σημείωση: Κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες αποκλείονται εξ αρχής από την χρηματοδότηση για λόγους ηθικής και δεοντολογίας, οι οποίες σχετίζονται με: 1)την κλωνοποίηση του ανθρώπου, 2)την τροποποίηση της γενετικής και 3)την δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων.

 

ΠΙΘΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μετά την διαδικασία αξιολόγησης, το αποτέλεσμα σύμφωνα με κάθε ethics expert panel θα πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις εξής περιπτώσεις:

 • Δεν υπάρχουν ηθικά ζητήματα
 • Ηθική/δεοντολογική εκκαθάριση
 • Ηθική/δεοντολογική εκκαθάριση υπό όρους
 • Αίτηση για πρόσθετες πληροφορίες
 • Μη-εκκαθάριση

 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Μία από τις συχνότερες παραβιάσεις της ακεραιότητας της έρευνας, είναι η λογοκλοπή.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Fanaras (Βασίλειος Φανάρας) V., & Mollaki (Βασιλική Μολλάκη) V. (2020). Research proposals and participation in European innovative projects through the eyes of ethics experts. Bioethica, 6(1), 12. https://doi.org/10.12681/bioeth.22618


Για περισσότερα σχετικά με την Δεοντολογία της έρευνας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!