Ερευνητικά Εργαλεία για τη μελέτη της Επαγγελματικής Ικανοποίησης

 

Μέθοδοι Μελέτης

Τόσο στη βιβλιογραφία, όσο και σε προγενέστερες ερευνητικές μελέτες, σχετικές με το ζήτημα της επαγγελματικής ικανοποίησης, συναντώνται αρκετοί τρόποι με τους οποίους δύναται να μετρηθεί η εργασιακή ικανοποίηση. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι Evans και Hohenshil (1997), το εγχείρημα για την ακριβή μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης παρουσιάζει δυσκολίες από τη στιγμή που εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν αξιόλογα ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία, τα οποία, έπειτα από τη σωστή εφαρμογή τους σε ένα ικανοποιητικό δείγμα, είναι σε θέση να δώσουν αρκετά καλές προσεγγίσεις. Τα ποιοτικά εργαλεία αποτελούνται κυρίως από συνεντεύξεις, ενώ τα ποσοτικά από δομημένα ερωτηματολόγια.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πετρίλη (2007), στην «φαρέτρα» των ερευνητών υπάρχουν, πρώτον, εργαλεία με ερευνητικό χαρακτήρα, τα οποία αφορούν το σύνολο των επαγγελμάτων, δεύτερον, εξειδικευμένα εργαλεία που μετρούν την επαγγελματική ικανοποίηση από συγκεκριμένα επαγγέλματα και τέλος, ερευνητικά εργαλεία που αξιολογούν σε συνολικό επίπεδο την εργασιακή ικανοποίηση. Σημειώνεται δε, πως η τελική βαθμολογία που συγκεντρώνει ο εργαζόμενος, αναφορικά με την εργασιακή του ικανοποίηση, προκύπτει από τις απαντήσεις που έχει δώσει στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ή της συνέντευξης. Η βαθμολογία αυτή, εξαρτάται από το είδος της ποσοτικής έρευνας (Θεοχάρη, 2019).

Αθροιστικές Κλίμακες

Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονιστεί πως, πλέον, στις περισσότερες ερευνητικές μελέτες, που πραγματοποιούνται με σκοπό την αξιολόγηση της εργασιακής ικανοποίησης, υιοθετούνται αθροιστικές κλίμακες. Σύμφωνα με τους Wanous et al (1997), η κατηγορία αυτή, σε πολλές περιπτώσεις, δίνει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Οι δημοφιλέστερες αθροιστικές κλίμακες είναι οι ακόλουθες:
Job in General Scale (JGS)
Job Satisfaction Survey (JSS)
Job Diagnostic Survey (JDS)
Job Descriptive Index (JDI)
Pay Satisfaction Questionnaire (PSQ)
Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)

Κλίμακα Ελληνικής Προέλευσης

Εν κατακλείδι, αναφορικά με την ύπαρξη κάποιας κλίμακας εργασιακής ικανοποίησης ελληνικής προέλευσης , η δημοφιλέστερη είναι αυτή του Μουμτζόγλου (2010). Κύριο μέλημά της είναι η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού (Θεοχάρη, 2019).

Βιβλιογραφία

Θεοχάρη, Α. (2019). Διοίκηση μονάδων υγείας-Ικανοποίηση εργαζομένων-Μελέτη περίπτωσης Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Πετριλή, Β.(2007). Η επίπτωση που έχει στην εργασιακή συμπεριφορά στελεχών IT η αυτοεκτίμηση τους και η εναρμόνιση τους με το εργασιακό άγχος.

Evans, W. N., & Hohenshil, T. H. (1997). Job satisfaction of substance abuse counselors. Alcoholism Treatment Quarterly15(2), 1-13.

Wanous, J. P., Reichers, A. E., & Hudy, M. J. (1997). Overall job satisfaction: how good are single-item measures?. Journal of applied Psychology82(2), 247.

 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!