ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

[RESEARCH PROPOSAL]

 

Εισαγωγή

Μια καθαρή, καλά μελετημένη πρόταση αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για την ίδια την έρευνα και ως εκ τούτου γίνεται το πιο σημαντικό βήμα στη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. Ο στόχος της προετοιμασίας μιας ερευνητικής πρότασης (research proposal) είναι να λάβει εγκρίσεις από διάφορες επιτροπές, όπως επιτροπή δεοντολογίας, και να ζητήσει επιχορηγήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγες καθολικά αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία μιας καλής ποιότητας ερευνητικής πρότασης.

Βασικές απαιτήσεις μιας ερευνητικής πρότασης

Μια πρόταση πρέπει να δείχνει πώς το έργο ταιριάζει σε ό,τι είναι ήδη γνωστό για το θέμα και πρέπει να είναι ικανή να πείσει την επιτροπή αξιολόγησης για την αξιοπιστία, την εφικτότητα, την πρακτικότητα και την αναπαραγωγιμότητα του ερευνητικού σχεδίου. Τέσσερις κατηγορίες κοινού με διαφορετικές προσδοκίες  μπορεί να υπάρχουν στις επιτροπές αξιολόγησης, και συγκεκριμένα ακαδημαϊκοί συνάδελφοι, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες και λαϊκά ακροατήρια που αξιολογούν την ερευνητική πρόταση.

Περιεχόμενα μιας ερευνητικής πρότασης

Τα περιεχόμενα ή οι μορφές μιας ερευνητικής πρότασης ποικίλλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις της αξιολόγησης επιτροπής και γενικά παρέχονται από την επιτροπή αξιολόγησης επιτροπή ή το ίδρυμα.

Σε γενικές γραμμές, το εξώφυλλο πρέπει να περιέχει τα εξής:

 • τον τίτλο της πρότασης
 • το όνομα και την ιδιότητα μέλους του ερευνητή και συν-ερευνητών
 • ιδρυματική ένταξη
 • λεπτομέρειες επικοινωνίας, όπως τηλέφωνα, e-mail και
 • γραμμές για τις υπογραφές των ερευνητών.

Τα κύρια περιεχόμενα της πρότασης μπορούν να παρουσιαστούν κάτω από τους ακόλουθους τίτλους:

 • Εισαγωγή (Introduction), πρέπει να είναι σχεδιασμένη για να δημιουργήσει ενδιαφέρον στον αναγνώστη για το θέμα και την πρόταση. Θα πρέπει να μεταφέρει, σε τι αποσκοπεί, τι καθιστά αναγκαία τη μελέτη και ποιο είναι το πάθος του συγγραφέα για το θέμα.
 • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Review of literature), αναφέρεται σε όλες τις πηγές επιστημονικών στοιχείων που αφορούν το θέμα που μας ενδιαφέρει. Η εξέλιξη της ανασκόπησης μπορεί να κινηθεί από το πιο γενικό στην πιο εστιασμένη μελέτη ή μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ιστορική εξέλιξη για την ανάπτυξη της ιστορίας, χωρίς να είναι εξαντλητική.
 • Σκοποί και αντικειμενικοί στόχοι(Aims and objectives), δίνουν μία ευρεία ένδειξη του τι επιθυμεί να επιτύχει ο ερευνητής στην έρευνα. Η υπόθεση που πρόκειται να ελεγχθεί μπορεί να είναι ο στόχος της μελέτης. Οι στόχοι που σχετίζονται με τις παραμέτρους ή εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου κατηγοριοποιούνται γενικά σε πρωταρχικούς και δευτερεύοντες στόχους.
 • Ερευνητικός σχεδιασμός και μέθοδοι (Research design and method), ο στόχος εδώ είναι να πεισθεί ο αναγνώστης ότι ο συνολικός ερευνητικός σχεδιασμός και οι μέθοδοι ανάλυσης ότι θα αντιμετωπίσουν σωστά το ερευνητικό πρόβλημα. Τα στοιχεία αυτής της ενότητας περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Πληθυσμός και δείγμα
 • Συλλογή δεδομένων
 • ορθότητα
 • Ουδετερότητα
 • Συνέπεια
 • Εφαρμοστικότητα
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Δεοντολογική (Ethical considerations), αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, την απόκτηση συγκατάθεση μετά από ενημέρωση και τον θεσμικό έλεγχο διαδικασία. Ο ερευνητής χρειάζεται να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για καθεμία από αυτές πτυχές. Η συγκατάθεση μετά από ενημέρωση πρέπει να ληφθεί από τον συμμετέχοντες καθώς και από τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας και τις αρμόδιες αρχές.
 • Προϋπολογισμός (Budget), θα πρέπει να προβλέπει ο ερευνητής και να κοστολογεί όλες τις πτυχές της έρευνας και στη συνέχεια να προσθέτει ένα πρόσθετο κονδύλι για απρόβλεπτες καταστροφές, καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους. Όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού πρέπει να αιτιολογούνται.
 • Παραρτήματα (Appendices), είναι έγγραφα που υποστηρίζουν την πρόταση και την αίτηση. Τα παραρτήματα θα είναι συγκεκριμένα για κάθε πρόταση, αλλά τα έγγραφα που συνήθως περιλαμβάνουν το έντυπο συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση είναι τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα ερωτηματολόγια, τα εργαλεία μέτρησης και οι πληροφορίες για τον ασθενή της μελέτης σε απλή γλώσσα.
 • Παραπομπές (Citations), όπως σε κάθε επιστημονική ερευνητική εργασία, πρέπει να παρατεθούν οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της πρότασής. Αν και οι λέξεις “παραπομπές και βιβλιογραφία” είναι διαφορετικές, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

 

Βιβλιογραφία

K Sudheesh & Devika Rani Duggappa & SS Nethra, 2016, How to write a research proposal?, Indian Journal of Anaesthesia, 60(9): 631–634.


Για περισσότερα σχετικά με την Ερευνητική πρόταση, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!