ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

[INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS

– IPA]

 

Εισαγωγή

Η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (Interpretative phenomenological analysis) [IPA] αποτελεί μία μέθοδο ανάλυσης ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων [quantitative data] , η οποία αναπτύχθηκε από τον Jonathan Smith το 1994 και εφαρμόστηκε κυρίως στον τομέα της ψυχολογίας, έτσι ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος αντίληψης των ατόμων.

Βασικός Στόχος της Ερευνητικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης

Στόχος της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης [IPA] είναι η λεπτομερής διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι συμμετέχοντες κατανοούν τον προσωπικό και κοινωνικό τους κόσμο. Ταυτόχρονα, το κύριο εργαλείο μιας μελέτης IPA αποτελούν οι έννοιες που συνδέονται με συγκεκριμένες εμπειρίες, γεγονότα και καταστάσεις για τους συμμετέχοντες.

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων

Για τη συλλογή των δεδομένων με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου, οι ερευνητές συνήθως προσεγγίζουν τους συμμετέχοντες με συνεντεύξεις [interview]. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι για τη διευκόλυνση της εν λόγω διαδικασίας, οι ερευνητές οφείλουν να έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου της έρευνας, καθώς επίσης να είναι ξεκάθαροι και ευγενικοί.

Ανάλυση δεδομένων

Η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυσης των δεδομένων, αποτελεί μία ποιοτική μέθοδο [qualitative Research], η οποία δεν αποσκοπεί στη γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό αλλά εστιάζει στη μελέτη των φαινομένων από την σκοπιά των ερωτηθέντων. Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη νέων θεωριών καθώς και να δημιουργήσει αντιπαράθεση με παλαιότερες (Lewis & Ritchie, 2003)

Εφαρμογές της Ερευνητικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης

Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη διεξαγωγή ερευνών που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των ψυχικών και σωματικών συμπτωμάτων των ασθενών. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί επιστήμονες εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση, έτσι ώστε να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τα συναισθήματα και τα βιώματα των ασθενών. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια αρκετοί ερευνητές εστιάζουν στην πραγματοποίηση μελετών που σχετίζονται με την ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων με αυτισμό (Ilias et al., 2017; Howard et al., 2019)

Βιβλιογραφία

Howard, K., Katsos, N., & Gibson, J. (2019). Using interpretative phenomenological analysis in autism research. Autism, 23(7), 1871-1876.

Ilias, K., Liaw, J. H. J., Cornish, K., Park, M. S. A., & Golden, K. J. (2017). Wellbeing of mothers of children with “AUTISM” in Malaysia: An interpretative phenomenological analysis study. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 42(1), 74-89.

Lewis, J., & Ritchie, J. (2003). Generalising from qualitative research. In J. Ritchie & J. Lewis (Eds.), Qualitative research practice: Α guide for social science students and researchers. (pp. 263-286) London: Sage.

Smith, J. A. (1994). Reconstructing selves: An analysis of discrepancies between women’s contemporaneous and retrospective accounts of the transition to motherhood. British Journal of Psychology, 85, 371-392.