Έρευνα πεδίου

Τι είναι Έρευνα Πεδίου; 

Έρευνα Πεδίου είναι μία μέθοδος ποιοτικής έρευνας, κατά την οποίαν δύναται να παρατηρηθεί το αντικείμενο έρευνας μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (πεδίο).
Για παράδειγμα, η διερεύνηση των συνθηκών εργασίας σε μια εταιρεία αποτελεί μία Έρευνα Πεδίου.
Η Έρευνα Πεδίου χρησιμοποιείται κυρίως σε έρευνες, όπου οι καταστάσεις μεταβάλλονται με τον χρόνο, ποσοτικοποιούνται δύσκολα και δύναται να παρατηρούνται καλύτερα στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα κύρια μέσα που εφαρμόζονται για την εξόρυξη των δεδομένων είναι η συνέντευξη και οι έρευνες σε ομάδες (groups) ή αλλιώς ομαδικές συνεντεύξεις.
Οι συνεντεύξεις γίνονται με τον ερευνητή να παίζει τον ρόλο του δημοσιογράφου και τον ερωτώμενο να απαντάει στις ερωτήσεις, ενώ στην έρευνα σε ομάδα, τα μέλη συζητούν για ένα θέμα, με τον ερευνητή να παίζει τον ρόλο του συντονιστή.

Ποιοι είναι ο ρόλοι του ερευνητή;

Σε μια Έρευνα Πεδίου, ο ερευνητής μπορεί να παίξει 3 ρόλους, οι οποίοι είναι:

  1. Συμμετέχων: Ο ερευνητής δρα ο ίδιος στο πεδίο που διερευνά με βασικό στόχο να μην γίνει αντιληπτός από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
  2. Παρατηρητής: Ο ερευντής απλά παρακολουθεί και δεν επεμβαίνει σε καμία περίπτωση
  3. Συμμετέχων-Παρατηρητής: Ο ερευνητής συνδυάζει τους δύο παραπάνω ρόλους

Μειονεκτήματα Έρευνας Πεδίου

  1. Είναι ακατάλληλη μέθοδος για την εξαγωγή στατιστικών περιγραφών για μεγάλους πληθυσμούς
  2. Στις έρευνες με groups, υπάρχει η πιθανότητα ο ερευνητής να χάσει τον έλεγχο της συζήτησης
  3. Στις έρευνες με groups, η ανάλυση των δεδομένων ενδέχεται να γίνει δύσκολη 

Πλεονεκτήματα Έρευνας Πεδίου

  1. Τόσο οι ατομικές συνεντεύξεις όσο και οι ομαδικές είναι κοινωνικά προσανατολισμένες ερευνητικές μέθοδοι που συλλέγουν δεδομένα της πραγματικής ζωής.
  2. Η Έρευνα Πεδίου, έχει ελάχιστο κόστος
  3. Η εγκυρότητα της χαρακτηρίζεται ως υψηλή

Δεοντολογία Έρευνας Πεδίου 

H έρευνα πεδίου αποτελεί μεγάλο εύρος τακτικών ερευνών για τη διερεύνηση λειτουργίας διαβίωσης σε εξωτερικό χώρο , με διαπιστώσεις εκ πρώτης όψεως ενός ανθρώπου ή ομάδας. Μία εκτενής αρθρογραφία οδηγεί τον μελετητή στη διενέργεια έρευνας πεδίου. Στην Έρευνα Πεδίου χρειάζεται μεγάλη προσοχή η συλλογή και διαχείριση των συλλεχθέντων δεδομένων, καθώς επικρατεί ο κίνδυνος ορισμένες απαντήσεις που δίνουν οι συμμετέχοντες να βγουν στην δημοσιότητα. Επιπλέον, στις συνεντεύξεις πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία στρατηγικά σχεδιασμένων ανθρωπίνων σχέσεων.

Βιβλιογραφία

Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.(έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2010).

Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. (2017). Field research methods. The Blackwell companion to organizations, 867-888.


Για περισσότερες πληροφοριές σχετικά με την Έρευνα Πεδίου, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis !