Ερευνητική Υπόθεση [Research Hypothesis]

Η Ερευνητική Υπόθεση [Research Hypothesis] είναι μία δήλωση προσδοκίας ή πρόβλεψης, η οποία θα ελεγχθεί από την έρευνα.

Καθορισμός Ερευνητικών Υποθέσεων

Ο καθορισμός των ερευνητικών υποθέσεων είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα στο σχεδιασμό μιας επιστημονικής ποσοτικής ερευνητικής μελέτης. Ειδικότερα, πρόκειται για μία συγκεκριμένη, σαφή  πρόταση ή προγνωστική δήλωση σχετικά με το πιθανό αποτέλεσμα μιας επιστημονικής ερευνητικής μελέτης. Μία μελέτη, μπορεί να βασίζεται σε μια συγκεκριμένη ιδιότητα ενός πληθυσμού, όπως οι διαφορές μεταξύ ομάδων ή οι σχέσεις μεταξύ μεταβλητών.

Δομή της Ερευνητικής Υπόθεσης

 1. Ορισμός της ερευνητικής υπόθεσης.
 2. Εξήγηση του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει, δηλαδή να καθοριστούν οι μεταβλητές που θα μελετηθούν.
 3. Ορισμός της μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης (ή περισσότερες από μία υπόθεση με άλλα λόγια, μια σειρά υποθέσεων)
 4. Ορισμός του επίπεδο σημαντικότητας.
 5. Επιλογή της κατάλληλης στατιστικής συνάρτησης ελέγχου με βάση την κατανομή.
 6. Υπολογισμός των στατιστικών συναρτήσεων ελέγχου.
 7. Απόρριψη ή όχι της μηδενικής υπόθεσης και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μεταβλητές

Σε μία ερευνητική μελέτη απαιτείται ο καθορισμός των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή θα πρέπει να προσδιοριστούν οι εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές.

Παράδειγμα: Έστω ότι μία μελέτη στοχεύει να εξετάσει την επίδραση που έχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας ως προς τη βαθμολογία των μαθητών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η βαθμολογία των μαθητών και η ανεξάρτητη είναι η μέθοδος διδασκαλίας.

Να σημειωθεί ότι, το συγκεκριμένο παράδειγμα είχε μόνο μία εξαρτημένη μεταβλητή και μία ανεξάρτητη. Ωστόσο, οι μελέτες μπορούν να εξετάσουν οποιονδήποτε αριθμό εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, όπως: SPSS, R, MATLAB.

Έλεγχοι Υποθέσεων

Στόχος των Ελέγχων Υποθέσεων είναι να εξεταστεί με την κατάλληλη χρήση στατιστικών συναρτήσεων αν η ερευνητική υπόθεση που έχει διατυπωθεί είναι αποδεκτή ή όχι. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο υποθέσεων ορίζονται:

 • Μηδενική υπόθεση (null hypothesis) 
 • Εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis)

Επιλογή Κατάλληλου Στατιστικού Κριτηρίου

Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του κατάλληλου στατιστικού κριτηρίου είναι:

 • Το είδος των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται
 • Η κλίμακας μέτρησης των μεταβλητών
 • Η φύση του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το δείγμα της έρευνας

Για τον καθορισμό των ερευνητικών υποθέσεων, αλλά και παροχή υπηρεσίων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων στην έρευνά σας, επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα της DatAnalysis.