Κενά Βιβλιογραφίας

[Gaps in the literature]

 

Εισαγωγή

Τα Κενά Βιβλιογραφίας [Gaps in the literature] είναι ελλιπή τμήματα ή ανεπαρκείς πληροφορίες στην ερευνητική βιβλιογραφία. Ειδικότερα, πρόκειται για ανεξερεύνητους τομείς, που έχουν περιθώρια για περαιτέρω έρευνα. Η Βιβλιογραφία (Literature) ως πρακτική, είναι η ακαδημαϊκή μελέτη των βιβλίων -με αυτή την έννοια, είναι επίσης γνωστή ως βιβλιολογική- των φυσικών και πολιτισμικών αγαθών.

Σημασία της Βιβλιογραφίας

Η εκπόνηση ενός ερευνητικού προγράµµατος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφική έρευνα βοηθά τον ερευνητή:

  • Να αναπτύσσει ιδέες για την έρευνα που εκπονεί αλλά και να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στο ερευνητικό πεδίο που τον αφορά.
  • Να βελτιώνει το συγγραφικό του ύφος αφενός και αφετέρου προσφέρει την απαραίτητη βιβλιογραφική υπoστήριξη (references), η οποία είναι έτσι και αλλιώς είναι απαραίτητη για τη δόμηση του τελικού επιστημονικού άρθρου.
  • Να αντιληφθεί τον τρόπο σκέψης άλλων πιο πεπειραμένων ερευνητών αλλά και να γνωρίσει χώρους έρευνας που εκ των πραγμάτων δεν µπορεί να επισκεφθεί.
  • Να γεμίζει τα κενά άλλων ερευνών και επεκτείνει άλλες έρευνες.
  • Να αναπτύσσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσει τη σημαντικότητα και αναγκαιότητα της μελέτης του. Η αναγκαιότητα της μελέτης είναι ένα στοιχείο το οποίο ζητείται από τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά και θα πρέπει να αναφέρεται κατά την αποστολή μίας μελέτης για δημοσίευση.

Επιπρόσθετα, ο ερευνητής αναπτύσσει τη βάση για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης του µε τα αποτελέσματα άλλων ερευνών

 

Βήματα για αποφυγή των Κενών Βιβλιογραφίας

Ένας ερευνητής για να συνεισφέρει σημαντικά στη βιβλιογραφία θα πρέπει:

  • Να διερευνήσει διεξοδικά ένα ευρύ φάσμα μελετών από όλους τους συναφείς τομείς και στη συνέχεια να εντοπίσει ένα ουσιαστικό κενό που δύναται να καλύψει.
  • Να εκτιμήσει με ακρίβεια τη φύση της μελέτης που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει.
  • Να λάβει υπόψη ότι η κάλυψη ορισμένων κενών μπορεί να είναι πέρα από τις δυνατότητές των ερευνητών, λόγω περιορισμών στην εμπειρογνωμοσύνη, το χρόνο ή τους πόρους.

 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (Literature Review)

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων είναι απαραίτητη η χρήση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ειδικότερα, πρόκειται για μια συλλογή από επιλεγμένες δημοσιευμένες πηγές σχετικές με το αντικείμενο έρευνας και οι οποίες συνοδεύονται από σχολιασμό, κριτική ανάλυση των περιεχομένων καθώς και από παράθεση των βασικών συμπερασμάτων κάθε έρευνας. Είτε πρόκειται για την κάλυψη μεγάλου είτε μικρού κενού, η μελέτη που θα σχεδιαστεί θα πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρή ώστε να επιτρέπει πραγματική εξέλιξη στον εν λόγω τομέα.

 

Βιβλιογραφία:

Ξενόγλωσση

Frömer, R., & Shenhav, A. (2021). Filling the gaps: Cognitive control as a critical lens for understanding mechanisms of value-based decision-making. Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Kearney, M. H. (2017). Challenges of finding and filling a gap in the literature. Research in Nursing & Health40(5), 393-395.

Ελληνόγλωσση

Promponas, A. (2015). Μεθοδολογία έρευνας στην οδοντική τεχνολογία: Βασικές αρχές [Undergraduate textbook]. Athens: Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/6022 Κεφ-5.


Για περισσότερα σχετικά με τα Κενά της Βιβλιογραφίας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!