Δοκιμασία Αλκοόλ του Μίσιγκαν [MAST-139]

 

Ανάλυση

Η Δοκιμασία Αλκοόλ του Μίσιγκαν (Michigan Alcohol Screening Test – MAST-139) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κατανάλωσης αλκοόλ και των συναφών προβλημάτων. Αυτό το τεστ αναπτύχθηκε αρχικά από τον Προφ. John Ewing το 1971 και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία για την αξιολόγηση της κατανάλωσης αλκοόλ. Το MAST-139 περιλαμβάνει 139 ερωτήσεις που αξιολογούν τη συχνότητα, την ποσότητα και τις συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ. Οι ερωτήσεις καλύπτουν διάφορες πτυχές της ζωής του ατόμου, όπως η σχέση του με το αλκοόλ, οι εργασιακές του επιδόσεις, η κοινωνική του ζωή και η ψυχολογική του κατάσταση.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος του Δοκιμασία Αλκοόλ του Μίσιγκαν (MAST-139) είναι να παρέχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης για την κατανάλωση αλκοόλ και τα συναφή προβλήματα. Με βάση τις απαντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις του τεστ, μπορούν να προσδιοριστούν ενδεχόμενες προβληματικές συνήθειες στην κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και οι επιπτώσεις που αυτές μπορεί να έχουν στη ζωή του ατόμου.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο MAST-139 αποτελείται από 139 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με Ναι και Όχι

 

Βιβλιογραφία

Selzer‚ M.L. (1971). ‘The Michigan Alcoholism Screening Test (MAST): The quest for a new diagnostic instrument’‚ American Journal of Psychiatry‚ 127:1653-1658.

Pokorny‚ A.‚ et al. (1972). “The Brief MAST: A shortened version of the Michigan Alcoholism Screening Test‚” 27(12) American Journal of Psychiatry 342-345

Selzer‚ M.L.‚ Vinokur‚ A.‚ and van Rooijen‚ L.‚ (1975). Self-Administered Short Version of the Michigan Alcoholism Screening Test (SMAST). Journal of Studies on Alcohol‚ 36:117-126.

Zung‚ B. J. (1980). Factor structure of the Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) in a psychiatric outpatient population. Journal of Clinical Psychology‚ 36‚ 1024-1030.

Buddy‚ T. “Michigan Alcohol Screening Test”. About.Com. Retrieved 20 September 2011

Maisto‚ S.A.‚ Connors‚ G.J. & Allen‚ J.P. (1995) ‘Contrasting self-report screens for alcohol problems: A review’‚ Alcoholism: Clinical and Experimental Research‚ 19(6):1510-1516.

Bradley‚ KA; Boyd-Wickizer‚ J; Powell‚ SH; Burman‚ ML. (1998) ‘Alcohol screening questionnaires in women: A critical review’‚ Journal of the American Medical Association 280(2): 166-171

Teitelbaum‚ L. & Mullen‚ B. (2000) ‘Validity of the MAST in psychiatric settings: A META-analytic integration’‚ Journal of Studies on Alcohol‚ 61(2):254-261.

Thurber‚ S.‚ Snow‚ M.‚ Lewis‚ D.‚ & Hodgson‚ J. M. (2001). Item characteristics of the Michigan Alcoholism Screening Test. Journal of Clinical Psychology‚ 57‚ 139-144.

Hirata‚ E.S.; Almeida‚ O.P.; Funari‚ R.R.; Klein‚ E.L. (2001) ‘Validity of the Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) for the Detection of Alcohol-Related Problems among Male Geriatric Outpatients’‚ American Journal of Geriatric Psychiatry 9:30-34

Gibbs LE. Validity and reliability of the Michigan Alcoholism Screening Test: A review. Drug Alcohol Depend 1985; 12:279-85.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!