Μετα-ανάλυση

Επιδημιολογικές μελέτες

Εισαγωγή

Η μετα-ανάλυση είναι στατιστική ανάλυση, η οποία έχει την ικανότητα να συνδυάσει συμπεράσματα από διαφορετικές μελέτες. Είναι αλήθεια ότι η μετά-ανάλυση είναι πολύ δημοφιλής στην επιδημιολογία και την τεκμηριωμένη ιατρική, όπως και πολλούς τομείς της επιστημονικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, όσο αναφορά την επιδημιολογία συνεισφέρει στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην απάντηση ερωτημάτων που οι πρωτογενείς έρευνες δεν μελετούν και ως εκ τούτου συμβάλλει στην δημιουργία καινούργιας γνώσης για να χρησιμοποιήσουν οι επιδημιολόγοι.

Πλεονεκτήματα της μετα-ανάλυσης

Τα πλεονεκτήματα της μετα-ανάλυσης είναι διάφορα. Αρχικά, η μετα-ανάλυση αυξάνει την ισχύ και την ακρίβεια της μελέτης, καθώς μειώνει το διάστημα εμπιστοσύνης και ως εκ τούτου  προκύπτει ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Επίσης, ανιχνεύει, εκτιμά και συνυπολογίζει την ετερογένεια. Ακόμα, έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήματα, τα οποία δεν είχαν εξεταστεί από τις πρωτογενείς μελέτες.

Πότε πρέπει και πότε δεν πρέπει να γίνεται η μετα-ανάλυση

Οι ερευνητές οφείλουν να πραγματοποιούν τη διαδικασία της μετα-ανάλυσης, όταν υπάρχουν δεδομένα στο συγκεκριμένο ερώτημα. Επίσης, χρειάζεται να υπάρχουν μελέτες που δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, είναι σημαντικό οι εκθέσεις και οι εκβάσεις να έχουν μετρηθεί με παρόμοιο τρόπο.

Στον αντίποδα, η μετα-ανάλυση δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν μελέτες κακής μεθοδολογικής ποιότητας. Επίσης, όταν υπάρχουν συστηματικά σφάλματα αναφορά και τέλος όταν υπάρχουν ασύμβατα δεδομένα.

Μεθοδολογία Μετα-ανάλυσης

Η μεθοδολογία της μετά-ανάλυσης περιλαμβάνει εννέα βήματα. Αρχικά, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των ερωτημάτων. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να καθοριστούν τα κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού. Έπειτα, πρέπει να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση της βιβλιογραφίας. Ακολούθως, χρειάζεται να επιλεχθούν οι μελέτες. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η μεθοδολογική ποιότητα των μελετών που συμπεριλαμβάνονται. Ακόμα, το έκτο βήμα περιλαμβάνει την καταγραφή δεδομένων. Τέλος, τα τελευταία βήματα  είναι η ανάλυση των δεδομένων, ο έλεγχος συνέπειας του συμπεράσματος της μετα-ανάλυσης και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, η μετα-ανάλυση είναι μία μέθοδος, η οποία προσφέρει απαντήσεις σε ασαφή ερωτήματα της επιδημιολογίας και άλλους επιστημονικούς τομείς. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές είναι σημαντικό να ακολουθούν τη μεθοδολογία της για να μην υποπέσουν σε σφάλματα. Με λίγα λόγια, η επιδημιολογία βελτιώνεται συνεχώς έχοντας ως εργαλείο τις μετα-αναλύσεις, αλλά είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες για να μην υπάρχουν τα αντίθετα αποτελέσματα.