ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ

 

Μετα-ανάλυση είναι μία νέα σχετικά μεθοδολογία, η οποία αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές καθώς τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν μέσω αυτής έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ορισμός:

Η μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης ορίζεται ως μία αντικειμενική και ποσοτική μεθοδολογία η οποία αξιοποιείται για να συνθέσει ποικίλες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν πάνω σ ένα θέμα και έχει ως στόχο την εξαγωγή ενός ολικού συμπεράσματος.  

Οι υποστηρικτές της προαναφερθείσας μεθοδολογίας υποστηρίζουν ότι καμία άλλη δεν συνδυάζει και εξετάζει παράλληλα ερευνητικά αποτελέσματα του παρελθόντος παραμένοντας πάντα αντικειμενική.

Όταν ένας ερευνητής, σύμφωνα με την άποψη αυτή, ασχολείται με ένα πείραμα και επιθυμεί να ασχοληθεί με μία θεωρητική υπόθεση, κρίνεται απαραίτητο να μελετήσει όλη την διαθέσιμη βιβλιογραφία και τις σχετικές έρευνες που έχουν προηγηθεί, παράλληλα πάντα με τα συμπεράσματα τους.

Τι υποστηρίζει ο ερευνητής της ψυχομετρίας:

Ο Gene Glass, που ήταν αυτός που ανέπτυξε την θεωρία που αφορά την μετα-ανάλυση, υποστηρίζει πως το σύνολο των συμπερασμάτων που είναι διαθέσιμα για κάποιο αντικείμενο μελέτης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο δεδομένων το οποίο εξακολουθεί να απαιτεί λεπτομερή στατιστική ανάλυση, όπως και κάθε άλλη μελέτη που διαθέτει μεγάλο πλήθος παρατηρήσεων.

Πριν αναπτυχθεί η μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης, πραγματοποιούνταν μελέτες της βιβλιογραφίας. Τα συμπεράσματα βέβαια που πρόκυπταν δεν διέθεταν κάποια επιστημονική μορφή και ήταν ευαίσθητα, επομένως, στην μεροληψία του εκάστοτε ερευνητή.

Η μετα-ανάλυση, όταν διεξάγεται φυσικά με σωστό και αξιόπιστο τρόπο, δύναται να ξεπεράσει αυτές τις αδυναμίες. Οι υποστηρικτές της μάλιστα υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία όχι μόνο για να συνθέτει αλλά και για να ολοκληρώνει αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Αυτό συμβαίνει καθώς σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να διεξαχθούν πειράματα και μελέτες τα οποία να δώσουν ολοκληρωμένες και οριστικές απαντήσεις σε προβληματισμούς που βρίσκονται σε διαδικασία έρευνας. Μάλιστα, οι απαντήσεις που αναζητούνται πιθανόν να αποτελέσουν την βάση για την δημιουργία μίας εταιρίας ή ακόμα και μίας πολιτικής. Συνεπώς, είναι προφανής η αναγκαιότητα για αξιοπιστία και συνολική ματιά πάνω στο εκάστοτε θέμα.