Μέτρηση και Αξιολόγηση [Μeasurement and Εvaluation]

Η Μέτρηση [Μeasurement] και η Αξιολόγηση [Εvaluation] αποτελούν δύο βασικά κριτήρια των ερευνητικών εργαλείων (πχ. Ερωτηματολόγιο, Κλίμακα) που έχουν στόχο την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Ορισμοί

  • Μέτρηση ονομάζεται η διαδικασία ποσοτικής ή ποιοτικής απόδοσης ενός χαρακτηριστικού σε μία δεδομένη χρονική στιγμή με τη χρήση ενός εξειδικευμένου εργαλείου.
  • Αξιολόγηση είναι η διαδικασία της ερμηνείας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των μετρήσεων και ο προσδιορισμός της ποιότητας, της αξίας και της σημαντικότητας αυτών.

Η Μέτρηση είναι ένα από τα βασικά συστατικά της Αξιολόγησης!
Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν την υποκαθιστά, ούτε χαρακτηρίζεται από το ίδιο βάθος και πολυπλοκότητα στοιχείων.

Αξιοπιστία της Μέτρησης

Σε όλους τους χώρους της επιστημονικής έρευνας όπου λαμβάνεται µία Μέτρηση, τίθεται το ζήτημα της αξιοπιστίας της. Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο µια δοκιμασία αναδεικνύει το πραγματικό µέγεθος του υπό µέτρηση χαρακτηριστικού.

Η αξιοπιστία είναι συνώνυμη της συνέπειας (consistency), όπως αυτή ορίζεται µέσω της επαναληπτικότητας (repeatability) και της αναπαραγωγισιµότητας (reproducibility) ενός αποτελέσματος. Αν τα παραπάνω ισχύουν τότε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μέτρηση είναι αξιόπιστη.

Τεχνικές για τη Διασφάλιση της Αξιοπιστίας

Οι τεχνικές οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα να παραχθούν αξιόπιστα ευρήματα είναι:

  1. Η παρατεταμένη ενασχόληση: Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας ο ερευνητής πρέπει να αφιερώσει χρόνο, προκειμένου να αποβάλει τυχόν λανθασμένες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του.
  2. Η επίμονη παρατήρηση: Ο ερευνητής θα πρέπει να εστιάσει στις επιμέρους λεπτομέρειες του θέματος που θα μελετήσει.
  3. Η διασταύρωση πηγών, μεθόδων, εκτιμητών και θεωριών: Η χρήση περισσότερων από μία πηγές ή/και μεθόδους έτσι ώστε η διασταύρωση των διαφορετικών στοιχείων να δώσει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα
  4. Ανάλυση αρνητικής περίπτωσης: Είναι η διαδικασία κατά την οποία επανεξετάζεται το συμπέρασμα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η Αξιολόγηση γίνεται συνήθως με ερωτηματολόγια. Οι προκατασκευασμένες απαντήσεις που χρησιμοποιούνται στα ερωτηματολόγια καθορίζουν τον τρόπο και το είδος των απαντήσεων που δίνουν οι συμμετέχοντες σε μια έρευνα (Foddy, 1996).

Βιβλιογραφία

Foddy, W. (1996). Constructing questions for interviews and questionnaires: Theory and practice in social research. Cambridge, U.Κ.: Cambridge University Press.

Φλουρής, Α., & Γκιάτα, Π. (2015). Μέτρηση-Δοκιμασία-Αξιολόγηση.

Πετρίδης, Δ. (2015). Ανάλυση πολυμεταβλητών τεχνικών. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.