Διαδικτυακή Έρευνα (Online Survey)

Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων και η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών βασισμένων αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Επομένως, ως προς τον σχεδιασμό μιας έρευνας, ήταν αναπόφευκτη η δημιουργία της διαδικτυακής της μορφής.

Τύποι Διαδικτυακών Ερευνών

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι διεξαγωγής Διαδικτυακών Ερευνών, που πραγματοποιούνται με:

 1. Την αποστολή ερωτηματολογίου μέσω email.
 2. Την ανάρτηση ερωτηματολογίου σε κάποιον ιστότοπο μέσω μίας εφαρμογής στο διαδίκτυο.

Λειτουργικές προδιαγραφές των εφαρμογών στις διαδικτυακές έρευνες

Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν διαδικτυακές έρευνες ακολουθούν συνήθως τις παρακάτω λειτουργικές προδιαγραφές:

 • Δημιουργία γενικού πλαισίου για την έρευνα, όπως τίτλο, περίληψη κ.τ.λ.
 • Σχεδιασμό και δημιουργία του ερωτηματολογίου της έρευνας.
 • Αποστολή ερωτηματολογίου και συλλογή απαντήσεων.
 • Ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Πλεονεκτήματα Διαδικτυακής Έρευνας

 • Εξοικονόμηση πόρων (χρημάτων, ανθρώπινου δυναμικού, αναλώσιμων).
 • Εξάλειψη σφαλμάτων κατά την εισαγωγή των δεδομένων (data entry), αφού η εισαγωγή γίνεται από τους ίδιους τους ερωτώμενους.
 • Αποτελεσματικότητα, δηλαδή η γρήγορη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων.
 • Εύκολη προσέγγιση ατόμων από διαφορετικές χώρες

Μειονεκτήματα Διαδικτυακής Έρευνας

 • Πιθανά σφάλματα κάλυψης του πληθυσμού.
 • Η αναζήτηση, ο έλεγχος εγκυρότητας και η πιθανή αντικατάσταση των διευθύνσεων email των ερωτώμενων
 • Τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας,
 • Η δυσκολία στον καθορισμό του δείγματος καθώς και στην αντιπροσωπευτικότητα αυτού.
 • Ο ρυθμός απόκρισης (response rate), ο οποίος συνήθως είναι μικρότερος από τις συμβατικές έρευνες.

Συμπέρασμα

Μία διαδικτυακή έρευνα δε δύναται να εφαρμοσθεί καθολικά για ολόκληρο τον πληθυσμό της Ελλάδας, διότι θα αντιμετωπίσει εξαρχής σφάλματα κάλυψης. Παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για συγκεκριμένους πληθυσμούς, οι οποίοι είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την ηλεκτρονική αλληλογραφία σε καθημερινή βάση.

Βιβλιογραφία

Λιναρδής, Α., Παπαγιαννόπουλος, Κ., Καλησπεράτη, Ε. (2011). Η Διαδικτυακή έρευνα. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.


Στην DatAnalysis, με την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο του Σχεδιασμού Έρευνας και της Ανάλυσης Δεδομένων, αναλαλμβάνουμε την υλοποίηση Διαδικτυακών Ερευνών. Κάνοντας χρήση σύγχρονων εργαλείων online συλλογής δεδομένων και μέσω της Στατιστικής Ανάλυσης με χρήση του SPSS και της R, καταλήγουμε στην εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα μας!