Πιλοτική Έρευνα [Pilot Survey]

Η Πιλοτική Έρευνα [Pilot Survey] είναι μια διαδικασία δειγματοληπτικής μελέτης μικρής κλίμακας που διεξάγεται πριν την κύρια έρευνα. Ως πληθυσμός του δείγματος, λαμβάνονται άτομα με χαρακτηριστικά που ταυτίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους έχει κατασκευαστεί ένα ερωτηματολόγιο ή μια κλίμακα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρώτη εφαρμογή του εκάστοτε ερευνητικού εργαλείου προκειμένου να εντοπισθούν τυχόν ατέλειες αυτού που θα μπορούσαν να βλάψουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του.

Πλεονεκτήματα της Διεξαγωγής Πιλοτικής Έρευνας

Η εφαρμογή μιας Πιλοτικής Έρευνας δύναται να φέρει τον ερευνητή σε πλεονεκτική θέση για την υλοποίηση της κύριας έρευνάς του. Συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα μιας Πιλοτικής Έρευνας είναι:

 • Προσδιορισμός ή βελτίωση μιας ερευνητικής ερώτησης ή ενός συνόλου ερωτήσεων
 • Βελτίωση μιας υπόθεσης ή ενός συνόλου υποθέσεων
 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση δείγματος πληθυσμού, ιστοτόπου ερευνητικού πεδίου ή συνόλου δεδομένων
 • Δοκιμή ερευνητικών μέσων, όπως ερωτηματολόγια έρευνας, συνέντευξη, οδηγοί συζήτησης ή στατιστικοί τύποι
 • Αξιολόγηση και απόφαση σχετικά με τις ερευνητικές μεθόδους
 • Προσδιορισμός και επίλυση όσο το δυνατόν περισσότερων πιθανών προβλημάτων ή ζητημάτων
 • Εκτίμηση του χρόνου και του κόστους που απαιτείται για το έργο
 • Υπολογισμός του εάν οι ερευνητικοί στόχοι και ο σχεδιασμός είναι ρεαλιστικοί
 • Παραγωγή προκαταρκτικών αποτελεσμάτων που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση χρηματοδότησης και άλλων μορφών θεσμικών επενδύσεων

Σχεδιασμός Πιλοτικών Ερευνών

Το Ερωτηματολόγιο παίζει καίριο ρόλο στην σωστή διεξαγωγή μια ερευνητικής μελέτης. Σε αυτό το, ιδιαίτερα σημαντικό, δοκιμαστικό στάδιο πρόκειται να μετρηθεί ο βαθμός κατανόησης, «αποδοχής» και ερμηνείας του ερωτηματολογίου. Στο πιλοτικό ερωτηματολόγιο εξακριβώνεται αν:

 • Οι χρησιμοποιούμενοι όροι γίνονται εύκολα αντιληπτοί
 • Η σειρά των ερωτήσεων δεν προκαλεί τάσεις πιθανής σύγχυσης
 • Η διατύπωση των ερωτήσεων επιτρέπει τη συλλογή των επιθυμητών στοιχείων
 • Το ερωτηματολόγιο έχει “μαζεμένη έκταση”. 

Tip 1: ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για να πραγματοποιηθεί η πιλοτική έρευνα είναι όσος ο αριθμός των ερωτημάτων +1.

Tip 2: Όσο μεγαλώνει το μέγεθος δείγματος, τόσο αυξάνεται και η ακρίβεια των πορισμάτων που εξάγονται από την πιλοτική έρευνα.

Προβλήματα Πιλοτικών Ερευνών

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας πιλοτικής έρευνας δεν αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία της έρευνας πλήρους κλίμακας. Αυτό συμβαίνει καθώς, τα ευρήματα της πιλοτικής έρευνας δεν έχουν στατιστική υπόσταση, ενώ βασίζονται σε αρκετά μικρό δείγμα.  Επιπλέον, άλλα προβλήματα ενδέχεται να μη γίνουν εμφανή έως ότου διεξαχθεί μεγαλύτερη μελέτη. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως οι πιλοτικές έρευνες, ενδέχεται να έχουν έναν σημαντικό αριθμό περιορισμών που στέκονται εμπόδιο στην διεξαγωγή της.

Συμπεράσματα

Οι καλά σχεδιασμένες και καλά διεξαγόμενες πιλοτικές έρευνες μπορούν να μας ενημερώσουν για την καλύτερη ερευνητική διαδικασία και περιστασιακά για πιθανά αποτελέσματα.
Ως εκ τούτου, οι ερευνητές θα πρέπει  να αναφέρουν τις πιλοτικές έρευνες τους, και συγκεκριμένα να αναφέρουν λεπτομερέστερα τις πραγματικές βελτιώσεις που έγιναν στον σχεδιασμό της έρευνας και στην ερευνητική διαδικασία.