Πληθυσμιακό Κενό

Population Gap

Εισαγωγή

Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών. Το κενό ενός ερευνητή μπορεί να είναι το μη κενό ενός άλλου ερευνητή. Η πλειονότητα αυτής της σύγκρουσης με τα ερευνητικά κενά τείνει να πατάει στην αντίληψη. Εξακολουθεί να είναι ένας αγώνας για τους περισσότερους ερευνητές, ιδίως για τους διδακτορικούς ερευνητές, να εντοπίσουν και να ορίσουν τα κενά στις μελέτες τους. Ένας σημαντικός τύπος ερευνητικού κενού είναι το πληθυσμιακό κενό (Population Gap).

Εντοπισμός Πληθυσμιακού Κενού

Το πληθυσμιακό κενό είναι ένα κοινό χάσμα που αναγνωρίζεται μεταξύ των ερευνητών. Υπάρχουν πάντα πληθυσμοί που δεν εξυπηρετούνται εις βάθος και δεν έχουν ερευνηθεί μέχρι τέλους. Αυτό το κενό είναι το είδος της έρευνας σχετικά με τον πληθυσμό που δεν εκπροσωπείται επαρκώς ή δεν έχει ερευνηθεί αρκετά στη βάση δεδομένων ή στην προηγούμενη έρευνα (π.χ. φύλο, φυλή/εθνικότητα, ηλικία κ.α).

Μετά τον Εντοπισμό

1. Προσδιορισμός του προβλήματος:

Το πρώτο βήμα στην ερευνητική διαδικασία είναι ο εντοπισμός ενός προβλήματος που θα αποτελέσει στη συνέχεια τη βάση της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνεται ένα ερευνητικό ερώτημα.

2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας:

Μετά την κατανόηση του προβλήματος, ο ερευνητής πρέπει να μπει σε λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα. Αυτό μπορεί να γίνει με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των προηγούμενων εργασιών που έχουν γίνει για το θέμα της έρευνας. Το συγκεκριμένο θα βοηθήσει στην παροχή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με το ερευνητικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ερευνητής. Ο προαναφερόμενος θα αποκτήσει επίσης μια ιδέα για το πώς διεξήχθησαν οι προηγούμενες έρευνες αλλά και για τα προβληματικά πεδία σε αυτές.

3. Αποσαφήνιση του προβλήματος:

Το αρχικό πρόβλημα που εντοπίζει ο ερευνητής είναι συνήθως αρκετά μεγάλο σε έκταση και θα απαιτούσε πολύ χρόνο και ενέργεια. Σε αυτό το βήμα, ο ερευνητής συντομεύει τα προβλήματα και περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της μελέτης. Αυτό είναι εφικτό μόνο μέσω των γνώσεων που αποκτά ο ερευνητής μετά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

4. Καθορισμός των όρων και των εννοιών με σαφήνεια:

Οι όροι και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη πρέπει να ορίζονται, να εξηγούνται σωστά και ταυτόχρονα να εφαρμόζονται στη μελέτη. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση, ο ερευνητής πρέπει να αναφέρει τι σημαίνουν αυτοί οι όροι στη μελέτη του.

5. Ορισμός πληθυσμού:

Τα ερευνητικά έργα μπορούν να επικεντρωθούν σε ομάδες ανθρώπων με βάση την οικονομική κατάσταση, τον τόπο διαμονής κ.λπ. Για παράδειγμα αν ένας ερευνητής θέλει να μελετήσει έναν πληθυσμό σε ένα χωριό, τότε η μελέτη μπορεί να εξετάσει τις γεωγραφικές συνθήκες στις οποίες διαμένουν, να μελετήσει τους άνδρες ή τις γυναίκες, την ηλικία κ.λπ. Τα ερευνητικά προβλήματα βοηθούν τον ερευνητή στον εντοπισμό της κατάλληλης ομάδας πάνω στην οποία το πείραμα θα είναι επιτυχές. Αυτό βοηθά τον ερευνητή να περιορίσει τον πληθυσμό και να κάνει τη μελέτη πολύ πιο διαχειρίσιμη. Επιπλέον, τα ερευνητικά προβλήματα προσδιορίζονται από τον πληθυσμό που επιλέγουν.

6. Ανάπτυξη σχεδίου:

Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός σχεδίου το οποίο θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για ολόκληρη την ερευνητική μελέτη. Θα πρέπει να περιέχει το πότε και πώς θα συλλέγονται τα δεδομένα π.χ. μηνιαία, εποχιακά κ.λπ., τη συμμετοχή των ανθρώπων και τέλος το περιεχόμενο του προγράμματος.

7. Συλλογή δεδομένων:

Αφού αναπτυχθεί ένα σχέδιο, το επόμενο και πιο σημαντικό βήμα είναι η συλλογή των δεδομένων. Σε αυτό το σημείο αρχίζει η πραγματική μελέτη. Κάθε ερευνητικό σχέδιο έχει κάποιο είδος συλλογής δεδομένων. Μπορεί να είναι η μετάβαση στο πεδίο και η συλλογή δεδομένων μέσω παρατηρήσεων ή η συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων, ερευνών ή βιβλιογραφικών έργων. Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται εβδομαδιαία, εποχιακά, μηνιαία ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του ερευνητικού έργου.

8. Ανάλυση δεδομένων:

Μετά την ολοκλήρωση τόσων βημάτων αυτό είναι το τελευταίο και πιο καθοριστικό βήμα σε ολόκληρο το ερευνητικό έργο. Ο ερευνητής έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του για να τα αναλύσει και να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο για την απλούστευση της εργασίας του. Οι επισκοπήσεις των δεδομένων που έχουν αποκτηθεί πρέπει στη συνέχεια να συνοψιστούν με τρόπο που να αναφέρονται στα ερευνητικά προβλήματα που εμφανίζονται στο πρώτο βήμα.

Παράδειγμα στρατηγικής και συγγραφής

Ο ερευνητής πρέπει να παρέχει μια συνοπτική δήλωση των σκοπών της μελέτης και της συμβολής της στη βιβλιογραφία. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να προκύπτει λογικά από το κείμενο που εντοπίζει κενά, ασυνέπειες και/ή αντιπαραθέσεις στη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα:

Με βάση την ανασκόπηση της προηγούμενης έρευνας, υπάρχει ένα πληθυσμιακό κενό. Ορισμένοι από αυτούς τους υποπληθυσμούς δεν έχουν διερευνηθεί και δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς. Το________ φαίνεται να είναι σημαντικό και άξιο έρευνας στο πλαίσιο του __________________________. Η διερεύνηση αυτής της ομάδας είναι σημαντική επειδή ________________________. Επιπλέον, προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε αυτόν τον πληθυσμό _________________. Πολύ λίγες έρευνες έχουν γίνει για το ______________.

Συμπεράσματα

Οι συστηματικές ανασκοπήσεις είναι απαραίτητες για την πρακτική της “έρευνας βασισμένης σε στοιχεία“. Μια ολοκληρωμένη και ρητή εξέταση των υφιστάμενων στοιχείων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός αναπάντητου και αναλύσιμου ερωτήματος, για τον σχεδιασμό μιας μελέτης που είναι πιθανότερο να απαντήσει στο εν λόγω ερώτημα και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μελέτης. Ο εντοπισμός των κενών από τις συστηματικές ανασκοπήσεις είναι ένας δρόμος προς την έρευνα με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία.

Τα θεμέλια της έρευνας βασίζονται στην υποβολή ερωτημάτων και στην εξεύρεση μιας νέας κατεύθυνσης έρευνας με βάση τα κενά της προηγούμενης έρευνας. Αυτό αποτελεί κινητήρια δύναμη για την έρευνα της νέας γνώσης ενώ ταυτόχρονα είναι ένα πλαίσιο που θα παράσχει στους ερευνητές ένα πρότυπο και ένα θεμέλιο για τη διεξαγωγή μιας συστηματικής και εμπεριστατωμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Βιβλιογραφία

Anthony, M. (2020). ARTICLE:‘Research Methods and Strategies Workshop: A Taxonomy of Research Gaps: Identifying and Defining the Seven Research Gaps.’. Researchgate. Accessed January, 3.

Müller-Bloch, C., & Kranz, J. (2015). A framework for rigorously identifying research gaps in qualitative literature reviews.

Robinson, K. A., Saldanha, I. J., & Mckoy, N. A. (2011). Development of a framework to identify research gaps from systematic reviews. Journal of clinical epidemiology, 64(12), 1325-1330.


Για περισσότερα σχετικά με το Πληθυσμιακό Κενό, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!