Ποιοτική Ανάλυση

Εισαγωγή

Ο όρος ποιοτική έρευνα αναφέρεται σε μία οριοθετημένη ενέργεια η οποία τοποθετεί τον παρατηρητή στον κόσμο. Είναι γεγονός, ότι η συγκεκριμένη τεχνική συναντάται σε ένα σύνολο από ερμηνευτικές και πρακτικές μεθόδους, οι οποίες στοχεύουν στην εξήγηση των φαινομένων που διέπουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι πρακτικές αλλάζουν την εικόνα, για το αντικείμενο που ερευνούν φέρνοντας στο «φως» νέα στοιχεία.

Είναι αλήθεια ότι, η ποιοτική ανάλυση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πλήθος αναπαραστάσεων των φαινομένων, αλλά και όλων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να τα ερμηνεύσουν, για παράδειγμα οι συνεντεύξεις κ.α. Με λίγα λόγια, οι ερευνητές επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα, με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να γίνουν κατανοητά. 

 

Βήματα ποιοτικής ανάλυσης

Οι ερευνητές είναι σημαντικό να ακολουθούν ορισμένα βήματα, έτσι ώστε να μην κάνουν λάθος στη διαδικασία της ποιοτικής ανάλυσης. Αρχικά το πρώτο βήμα είναι να καθοριστεί το αντιληπτό περίγραμμα των ατόμων που διεξάγουν την έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό από τους ερευνητές να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τα γεγονότα.

Στη συνέχεια, το δεύτερο βήμα αφορά την δημιουργία της κατάλληλης ερευνητικής ερώτησης. Ακολούθως το τρίτο βήμα σχετίζεται με την επιλογή του μεγέθους του δείγματος και την καταλληλόλητά του.  Στο τέταρτο βήμα, οι ερευνητές επιλέγουν τον τρόπο συλλογής δεδομένων.

Τέλος υπάρχουν δύο ακόμα βήματα. Το πέμπτο βήμα αφορά την ανάλυση των δεδομένων, ενώ το έκτο βήμα τη συγγραφή και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Τα μειονεκτήματα της ποιοτικής ανάλυσης

Η ποιοτική έρευνα μερικές φορές δεν παράγει σωστά αποτελέσματα με συνέπεια οι ερευνητές να οδηγούνται σε λάθος συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα τα βασικά της γνωρίσματα τα οποία δυσκολεύουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων είναι τα εξής:

  • Η ποιοτική ανάλυση αποτελεί μια από τις νέες μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί η επιστημονική κοινότητα.
  • Η ποιοτική έρευνα θεωρεί ότι η προσκόλληση στους κανόνες τις μεθοδολογίας είναι ικανή να δημιουργήσει προβλήματα στη διαδικασία.
  • Τα κριτήρια της επιστημονικής έρευνας, πολλές φορές ταυτίζονται με αυτά της ποσοτικής, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές άκριτα κατά τη διάρκεια ποιοτικών ερευνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική ανάλυση, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!