Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην Περιγραφική Στατιστική

[Presentation of results in Descriptive Statistics]

 

Η Περιγραφική Στατιστική [Descriptive Statistics] ασχολείται αποκλειστικά με την καταγραφή και παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών από έναν πληθυσμό. Η παρουσίαση αυτή μπορεί να γίνει με πίνακες ή γραφικές παραστάσεις.

 • Με τον όρο Πληθυσμό (population) εννοούμε ένα σύνολο αντικειμένων ή ατόμων, που εξετάζονται ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η καταγραφή (απογραφή) ολόκληρου του πληθυσμού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
 • Οι μετρήσεις λοιπόν του χαρακτηριστικού που μας ενδιαφέρει γίνονται κατά κανόνα σε ένα υποσύνολο του πληθυσμού, που ονομάζεται δείγμα (sample).
 • Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί μια θεωρία, που παρέχει τους βέλτιστους τρόπους συλλογής δείγματος από τον πληθυσμό, καθώς επίσης και το μέγεθος του δείγματος, ώστε τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα. Η θεωρία αυτή ονομάζεται Θεωρία Δειγματοληψίας (Sampling theory)

Τα χαρακτηριστικά, που πρόκειται να μελετηθούν ονομάζονται Μεταβλητές (variables) και διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 1. Ποιοτικές Μεταβλητές (Qualitative variables): Οι μεταβλητές οι οποίες δεν επιδέχονται μέτρηση και οι τιμές τους δεν είναι αριθμοί (π.χ. φύλο, επαγγελματική κατάσταση, εκπαίδευση). Οι ποιοτικές μεταβλητές χωρίζονται σε:
 2. Διατάξιμες (ordinal): Για παράδειγμα η κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς (Άσχημη, Μέτρια, Καλή, Άριστη)
 3. Ονομαστικές (nominal): Για παράδειγμα το θρήσκευμα (Χριστιανισμός, Μωαμεθανισμός, Βουδισμός κλπ..)
 4. Διχοτόμες (dichotomous): Για παράδειγμα το αποτέλεσμα ρίψης ενός νομίσματος δύναται να λάβει δύο τιμές (0-Κορόνα και 1-Γράμματα)
 5. Ποσοτικές Μεταβλητές (Quantitative variables): Θεωρούνται αυτές οι οποίες είναι μετρήσιμες, δηλαδή η τιμή τους αντιστοιχεί σε αριθμούς (π.χ. ηλικία, βάρος, ύψος) Οι συγκεκριμένες μεταβλητές ταξινομούνται σε:
 6. Διακριτές ή ασυνεχείς (Discrete): Για παράδειγμα ο αριθμός των τερμάτων που πετυχαίνει μία ποδοσφαιρική ομάδα ανά αγώνα.
 7. Συνεχείς (Continuous): Για παράδειγμα το ύψος

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Υπάρχουν δύο τρόποι παρουσίασης των χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού, ανάλογα με το είδος της μεταβλητής που εξετάζεται.

 1. Ποιοτικές μεταβλητές (Πίνακες συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, Ραβδογράμματα (Bar Charts), Κυκλικά διαγράμματα ή Πίτες (Pie Charts))
 2. Ποσοτικές μεταβλητές (πίνακες συχνοτήτων ή κατανομές συχνοτήτων, Ιστόγραμμα)