Ψυχομετρικά Τεστ [Psychometric Tests]

Τι είναι τα Ψυχομετρικά Τεστ;

Τα Ψυχομετρικά Τεστ [Psychometric Tests] είναι τα κύρια εργαλεία της Ψυχομετρίας και είναι ποσοτικές μέθοδοι έρευνας που αξιοποιούνται για εξεταστούν και να αναλυθούν χαρακτηριστικά όπως η προσωπικότητα και οι ικανότητες των ατόμων. Παράλληλα έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν και την συμπεριφορά των ατόμων τόσο στον οικογενειακό όσο και στον κοινωνικό περιβάλλον. Κατά πλειοψηφία βασίζονται σε διεθνώς επιστημονικά τεκμηριωμένα ψυχομετρικά και στατιστικά μοντέλα.

Ψυχομετρία: Η συστηματική χρήση δοκιμασιών (τεστ) με σκοπό την ποσοτική μέτρηση των ψυχικών φαινομένων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Τύποι Ψυχομετρικών Τεστ

Υπάρχουν αρκετοί τύποι ψυχομετρικών τεστ που ποικίλλουν ανάλογα με το πεδίο που εξετάζουν. Τα δημοφιλέστερα είναι:

• Τεστ Προσωπικότητας
• Τεστ Ικανοτήτων

Τεστ Προσωπικότητας

Τα Ψυχομετρικά Τεστ Προσωπικότητας χρησιμοποιούνται συχνά κυρίως από ψυχολόγους, οι οποίοι αποσκοπούν στην ουσιώδη διερεύνηση της προσωπικότητας του ατόμου με βάση παράγοντες που βασίζονται σε διάφορα στοιχεία του χαρακτήρα και το σκεπτικό του ατόμου.
Πιο συγκεκριμένα, τα τεστ προσωπικότητας στοχεύουν στην ανάδειξη της κατά εαυτού αντίληψης του ατόμου αλλά και στην αλληλεπίδραση του με τον κοινωνικό και εργασιακό του περίγυρο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβάλλουν τον τρόπο με τον οποίον τα άτομα διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.
Σημειώνεται, πως τα Τεστ Προσωπικότητας διαφέρουν ως προς την μορφή τους.Άλλα είναι σε μορφή ερωτηματολογίου, ενώ αλλά έχουν διαδραστικό χαρακτήρα.
Ορισμένα τεστ προσωπικότητας είναι:

Gala Personality Test 
Adjective Q-set
Job Descriptive Index
Life Orientation Test

Τεστ Ικανοτήτων

Τα Τεστ Ικανοτήτων, ερευνούν το κατά πόσο ένα άτομο κατέχει ικανότητες και δεξιότητες για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων.
Στόχος των εν λόγω τεστ είναι να αναδείξουν την προοπτική ενός ατόμου να ανταπεξέλθει σε νέες δοκιμασίες, κυρίως στο εργασιακό του περιβάλλον, καθώς και εξετάζουν την πιθανότητα το άτομο να βελτιώσει τόσο τις ικανότητες όσο και την προσωπικότητά του.

Ορισμένα Τεστ Ικανοτήτων είναι:

Developmental Profile of Social Communication
• Δοκιμασία Ορθογραφικής Ικανότητας (ΔΟΙ)
The Nursing Competence Self-Efficacy Scale
• Ομαδικό Τεστ Νοημοσύνης(AH4)

Για να δείτε περισσότερα Ψυχομετρικά Τεστ πλοηγειθείτε στην καρτέλα της ιστοσελίδας μας με τίτλο: Ερωτηματολόγια

Βιβλιογραφία

Τριανταφυλλίδη, Ί. Μ. (1998). Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Ανάκτηση Δεκέμβριος, 18, 2020.

Τσαγκαράκη, Σ., & Μηλάκη, Ι. (2008). Η χρήση ψυχομετρικών τέστ στις τουριστικές επιχειρήσεις.


Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την έννοια και τις κατηγορίες των Ψυχομετρικών Τεστ, αλλά και για σχεδιασμό και στατιστική ανάλυση δεδομένων έρευνας, επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα της DatAnalysis!