Ποιοτική Έρευνα [Qualitative Research]

Αφορμή για τη διεξαγωγή μίας έρευνας αποτελεί συνήθως ένας προβληματισμός, ένα ερευνητικό ερώτημα. Το πρώτο, ίσως, πράγμα που καλείται ένας ερευνητής να σχεδιάσει είναι η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει πρώτον σε σχέση µε τον προβληματισμό του και δεύτερον με το πεδίο που θα εξετάσει. Εκτός από την εφαρμογή μιας Ποσοτικής Έρευνας [Quantitative Research], ο ερευνητής έχει στα χέρια του και την Ποιοτική Έρευνα [Qualitative Research], της οποίας τα βασικά χαρακτηριστικά θα αναλυθούν παρακάτω. 

Ποιοτική Έρευνα

Η Ποιοτική Έρευνα έχει ως στόχο την διερεύνηση και την εις βάθος κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων αλλά και της συμπεριφοράς των ατόμων που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Η διερεύνηση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την παρατήρηση. Ο ερευνητής αναζητά τον τρόπο και την αιτία των προβλημάτων που παρατηρεί. Βασικό εργαλείο με το υλοποιείται μια Ποιοτική Έρευνα είναι η Έρευνα Πεδίου [Field Research]. Η Έρευνα Πεδίου εφαρμόζεται κατά κόρον με την διενέργεια Συνεντεύξεων [Interviews]. 

Διαδικασία της Ποιοτικής Έρευνας

Η συγκεκριμένη μέθοδος έρευνας, φημίζεται για την φυσικότητά της, καθώς βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου. Μέσω της διενέργειας συνεντέυξων, ο ερευνητής δύναται να παρατηρεί τις κινήσεις του σώματος του ερωτώμενου αλλά και τις εκφράσεις του προσώπου του. Παράλληλα, μπορεί να κρατάει σημειώσεις,ώστε να αποτυπώνει τις απόψεις και του ερωτώμενου όπως ακριβώς έχουν. Επιπλέον, για την υλοποίηση μια έγκυρης Ποιοτικής Έρευνας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψην όλα τα σχόλια και οι εκφράσεις του ερωτώμενου που σχετίζονται με το υπο συζήτηση θέμα.
Αφού συλλεχθούν οι πληροφορίες, ο ερευνητής προχωρά στην ερμηνεία αυτών μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή συνεργασίας με συναδέλφους ερευνητές που μελετούν το ίδιο αντικείμενο.
Αυτός ο τρόπος, αποσκοπεί στην εξαγωγή όσο τον δυνατόν πιο έγκυρων συμπερασμάτων.

Χαρακτηριστικά Ποιοτικής Έρευνας

Η Ποιοτική Έρευνα χαρακτηρίζεται από:

  • Την φυσικότητά της
  • Την κρίση του ερευνητή
  • Τη βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Την διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων
  • Την επίδραση της υποκειμενικότητας του ερευνητή
  • Την επιλογή του τύπου Συνέντευξης
  • Την αδυναμία της για την έκφραση γενικών συμπερασμάτων

Γενικά, η Ποιοτική Έρευνα, αποτελεί την πιο κατάλληλη μέθοδο για την κατανόηση σε βάθος απόψεων και κινήτρων για διάφορες συμπεριφορές μιας ομάδας ατόμων. Είναι προφανές ότι διαφέρει από την Ποσοτική Μέθοδο Έρευνας. Ωστόσο, και οι δύο, αποτελούν τις βασικές μεθόδους έρευνας που έχει στα χέρια του κάθε ερευνητής με σκοπό να μελετήσει ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση.   

Βιβλιογραφία

Ίσαρη, Φ., & Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας.

Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Ε. Ά. (2008). Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και συνεντεύξεις. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 4(1), 72-81.

Τσιώλης, Γ. (2013) Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης στην κοινωνική έρευνα: από τη θέση περί ‘ριζικής ασυμβατότητας’ στο συνδυασμό ή τη συμπληρωματικότητα των προσεγγίσεων. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.) Δυνατότητες και όρια της μείξης των μεθοδολογιών στην κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα. Αθήνα: Ίων, 271-292.


Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την Ποιοτική Μέθοδο Έρευνας, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.