Ποιοτική vs Ποστική Έρευνα [Qualitative vs Quantitative Research] 

 

Ο όρος της έρευνας χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή για να περιγράψει τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και νέων γνώσεων, με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της επιστημονικής έρευνας στηρίζεται σε πειραματικές εφαρμογές και στην επαλήθευση των υποθέσεων του ερευνητή. Ως προς την μεθοδολογία, ο ερευνητής καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην ποιοτική (qualitative research) και την ποσοτική έρευνα (quantitative research).


Γιατί ένας ερευνητής να επιλέξει την ποιοτική έρευνα;

Η Ποιοτική Έρευνα έχει ως στόχο την διερεύνηση και την εις βάθος κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων αλλά και της συμπεριφοράς των ατόμων που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, μέσα από την παρατήρηση. Μέσω της ποιοτικής μελέτης ενός ζητήματος ο ερευνητής στοχεύει στην απάντηση ερωτημάτων που ίδιος θέτει και σχετίζονται με το “πώς” και το “γιατί”.

Κύρια μέθοδος συλλογής δεδομένων στην ποσοτική ανάλυση αποτελεί η συνέντευξη.

Βήματα διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας

Ο ερευνητικός σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Προσδιορισμός του ερευνητικού σκοπού – φαινομένου και των στόχων της έρευνας
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση
 • Επεξεργασία των θεωρητικών προσεγγίσεων
 • Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων
 • Επιλογή μιας ή περισσότερων μεθόδων παραγωγής δεδομένων
 • Κατάλληλη προετοιμασία για την πρόσβαση στην ερευνητική περιοχή
 • Επιλογή στρατηγικής δειγματοληψίας ποιοτικής έρευνας
 • Εκτίμηση πρακτικών ζητημάτων και ενδεχόμενων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν
 • Επιλογή των τρόπων ανάλυσης δεδομένων
 • Πρακτικές βλέψεις για το είδος της θεωρητικής μορφής την οποία θα λάβουν τα αποτελέσματα
 • Σκέψεις για τους τρόπους δημοσιοποίησης των ερευνητικών ευρημάτων

Γιατί ένας ερευνητής να επιλέξει την ποσοτική έρευνα;

Η Ποσοτική Έρευνα παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από την ποιοτική μέθοδο. Πιο συγκεκριμένα υιοθετεί στην ανάλυση των δεδομένων της, τις μεθόδους των φυσικών επιστημών, ενδιαφέρεται για γενικούς νόμους αλλά και εμπειρικούς κανόνες.

Στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι ο προσδιορισμός των αιτιών που προκαλούν την αλλαγή των κοινωνικών φαινομένων, μέσα από αντικειμενικές μετρήσεις.Στο είδος της έρευνας αυτής χρησιμοποιείται συνήθως η Deductive reasoning, δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής αρχίζει με μία ήδη υπάρχουσα θεωρία και αναμένει μία απάντηση.  Η ανάλυση της ποσοτικής έρευνας αποβλέπει στην επαλήθευση μιας υπόθεσης μέσω αριθμητικών στοιχείων.

Χαρακτηριστικά ποσοτικών μεθόδων έρευνας

 • Σταθερή και δύσκαμπτη μορφή
 • Επιτρέπει τη σύνδεση δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων
 • Αναδεικνύει γενικές τάσεις
 • Επιτρέπει έρευνα σε μεγάλο δείγμα (αντιπροσωπευτικό) του πληθυσμού
 • Οι θεωρητικές υποθέσεις υποβάλλονται σε αυστηρότερο και εγκυρότερο έλεγχο (με τη χρήση μεγάλου δείγματος)
 • Δομείται σε πλέγμα μεταβλητών (δηλ. σε χαρακτηριστικά που διαφοροποιούνται στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα).
 • Τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται με σκοπό την ανεύρεση γενικών τάσεων
 • Συνεπώς, την επαλήθευση των θεωρητικών υποθέσεων/ ερωτημάτων.
 • Επικεντρώνεται στη μέτρηση θεωρητικών εννοιών μέσω εργαλείων όπως το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο
 • Γενικές θεωρητικές έννοιες (πχ. κοινωνική απομόνωση, θρησκευτική πίστη, αποδοχή νέων τεχνολογιών) ορίζονται με βάση τα συνθετικά τους στοιχεία
 • Στη συνέχεια προσδιορίζονται εμπειρικά με κατάλληλους δείκτες
 • Ποσοτικές ερευνητικές πρακτικές με σκοπό τον έλεγχο θεωρητικών υποθέσεων
 • Επικεντρώνονται συνήθως σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που μεταφράζονται στη σύνδεση συγκεκριμένων μεταβλητών.

Δείτε επίσης τα στατιστικά πακέτα που χρησιμοποιεί ένας έρευνητής στην ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς του.


Βιβλιογραφία

* Παπαγεωργίου, Γ. (2014). Ποσοτική έρευνα.