Ποσοτική Έρευνα [Quantitative research]

Οι Ποσοτικές Έρευνες [Quantitative Researches] αποτελούν μια κατηγορία σχεδιασμού έρευνας. Βασικός τους στόχος είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν διάφορα φαινόμενα και η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για αυτά. Για την διερεύνηση αυτή χρησιμοποιούνται αριθμητικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί αλλά και μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα. Βρίσκουν, κατά κύριο λόγο, εφαρμογή σε δειγματοληπτικές έρευνες, ενώ κύριο εργαλείο τους αποτελεί το Ερωτηματολόγιο.

Η Διαδικασία της Ποσοτικής Έρευνας

Μια ποσοτική έρευνα αρχίζει με την κατασκευή ή την υιοθέτηση εργαλείου ώστε να συλλεχθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός δεδομένων. Στην συνέχεια, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να τυποποιηθούν κατάλληλα ώστε να μετατραπούν σε μετρήσιμες ποσότητες. Ακολουθεί η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση αυτών με τη χρήση των στατιστικών πακέτων, η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η διατύπωση των συμπερασμάτων της έρευνας.
Σημειώνεται πως μέσω της παραπάνω διαδικασίας, επιδιώκεται η ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων και η ορθή απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί από τον ερευνητή. Βεβαίως, κάθε ποσοτική έρευνα, θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια. Αυτά είναι: η εγκυρότητα, η αντιπροσωπευτικότητα, η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα. Αν αυτά πληρούνται, τότε η έρευνα είναι έγκυρη και δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να γενικεύσει τα αποτελέσματά του. 
Ωστόσο για υλοποιηθεί μια ποσοτική έρευνα πρέπει να επιλεχθεί η κατάλληλη Ποσοτική Μέθοδος. 

Είδη ποσοτικών μεθόδων

Η Ποσοτική Μέθοδος έχει αρκετά είδη ερευνητικής διαδικασίας. Αυτά είναι η Πειραματική μέθοδος, η Δειγματοληπτική μέθοδος, η Δευτερογενής έρευνα και η Ανάλυση Περιεχομένου. Αναλύονται περισσότερο παρακάτω. Στην Πειραματική Μέθοδο, ο ερευνητής καλείται να ελέγξει ορισμένες συνθήκες, ενώ στην Δειγματοληπτική συλλέγει τα δεδομένων, συνήθως, μέσω ερωτηματολογίων. Στην Δευτερογενή Έρευνα, τα δεδομένα αντλούνται από διάφορες στατιστικές/κρατικές υπηρεσίες και από ερευνητικά κέντρα, ενώ με την Ανάλυση Περιεχομένου, γίνεται η ποσοτική μετατροπή των δεδομένων και η συστηματική τοποθέτησή του σε κατηγορίες.

Χαρακτηριστικά Ποσοτικών Μεθόδων Έρευνας

Μερικά από τα χαρακτηριστικά τον ποσοτικών μεθόδων έρευνας που είδαμε παραπάνω είναι τα εξής:

 • Έχουν σταθερή και δύσκαμπτη μορφή
 • Επιτρέπουν τη σύνδεση δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων
 • Αναδεικνύουν γενικές τάσεις
 • Επιτρέπουν έρευνα σε μεγάλο δείγμα (αντιπροσωπευτικό) του πληθυσμού
 • Οι θεωρητικές υποθέσεις υποβάλλονται σε αυστηρότερο και εγκυρότερο έλεγχο (με τη χρήση μεγάλου δείγματος)
 • Δομούνται σε πλέγμα μεταβλητών, δηλαδή σε χαρακτηριστικά που διαφοροποιούνται στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα
 • Τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται με σκοπό την ανεύρεση γενικών τάσεων και την επαλήθευση των θεωρητικών υποθέσεων/ ερωτημάτων
 • Επικεντρώνονται στη μέτρηση θεωρητικών εννοιών μέσω εργαλείων όπως το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο
 • Περιέχουν γενικές θεωρητικές έννοιες (πχ. κοινωνική απομόνωση, θρησκευτική πίστη, αποδοχή νέων τεχνολογιών) που ορίζονται με βάση τα συνθετικά τους στοιχεία
 • Προσδιορίζονται εμπειρικά με κατάλληλους δείκτες
 • Γίνονται ποσοτικές ερευνητικές πρακτικές με σκοπό τον έλεγχο θεωρητικών υποθέσεων
 • Επικεντρώνονται συνήθως σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που μεταφράζονται στη σύνδεση συγκεκριμένων μεταβλητών

Η Ποσοτική Έρευνα είναι η καταλληλότερη μέθοδος για την περιγραφή και διερεύνηση αντικειμενικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού που ερευνάται. Ένα είδος έρευνας που συλλέγει αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα, τα οποία οδηγούν σε γενικά συμπεράσματα. Η Ποσοτική Έρευνα διαφέρει από την Ποιοτική, ως προς τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση, ο ερευνητής καλείται να επιλέξει ανάμεσά τους ώστε να “τρέξει” με τον βέλτιστο τρόπο την έρευνά του.

Βιβλιογραφία

Κορρές, Κ. (2013). Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις.

Παπαγεωργίου, Γ. (2014). Ποσοτική έρευνα.

Τσιώλης, Γ. (2011). Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Από την πολεμική των «παραδειγμάτων» στις συνθετικές προσεγγίσεις. Οι κοινωνικές επιστήμες στον 21ο αιώνα: Επίμαχα θέματα και προκλήσεις, 56-84.


Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υλοποίηση της δικιά σας Ποσοτικής Έρευνας, επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα της DatAnalysis.