Ερευνητική Πρόταση [Research Proposal]

 

Πρωταρχικό στάδιο κατά την διενέργεια μιας ερευνητικής μελέτης και πριν τον σχεδιασμό αυτής είτε στον ακαδημαϊκό τομέα είτε στον χώρο των επιχειρήσεων, αποτελεί η συγγραφή και η κατάθεση της Ερευνητικής Πρότασης (research proposal).

Τι είναι η Ερευνητική Πρόταση;

Η ερευνητική πρόταση αποτελεί ένα γραπτό έγγραφο που προσδιορίζει τι προτίθεται να μελετήσει ο ερευνητής. Επιπλέον, η συγγραφή της πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της έρευνας, έτσι ώστε να παρουσιάσει το ερευνητικό πρόβλημα, τη σπουδαιότητά του, καθώς και τις προτεινόμενες μεθόδους επίλυσής του.

Σκοπός Ερευνητικής Πρότασης

Βασικός σκοπός της ερευνητικής πρότασης είναι να πείσει τους αναγνώστες όσον αφορά:

  1. Σημασία του προβλήματος και αξία της μελέτης.
  2. Καινοτόμος τεχνική προσέγγιση και πιθανή απόδοση αποτελεσμάτων.
  3. Ο ερευνητής και η ερευνητική του/της ομάδα είναι/είναι η κατάλληλη ομάδα ατόμων που θα πραγματοποιήσει και θα φέρει εις πέρας το έργο που περιγράφεται στην ερευνητική πρόταση.

Περιεχόμενο Ερευνητικής Πρότασης

Μια ερευνητική πρόταση θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τίτλος (Title)
  • Εισαγωγή (Introduction)
  • Μεθοδολογία (Methodology
  • Συμπεράσματα (Conclusions)
  • Βιβλιογραφικές Αναφορές (References)
  • Παράρτημα (Appendix)

Σημείωση: Αν μία ερευνητική πρόταση ακολουθήσει ακριβώς το παραπάνω μοτίβο σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του ερευνητικού προγράμματος, τότε μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης και να μετατραπεί σε βάση όλου του ερευνητικού προγράμματος.

Βιβλιογραφία

Vasanthakumari, S. (2021). Writing research proposal. World Journal of Advanced Research and Reviews, 10(1), 184-190.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση της ερευνητικής πρότασης, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!