Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών, κατά τη διάρκεια των οποίων ο μελετητής ερευνά διαφορετικά είδη ερωτήσεων, επεξεργάζεται τα στοιχεία που διακρίνουν την έρευνα και ταξινομεί την δομή των ερωτήσεων που θα περιέχει.

Βήματα Δημιουργίας Ερωτηματολογίου

  • Ορισμός των ενημερωτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα στον ερευνητή
  • Διαλογή του είδους των ερωτήσεων
  • Καθορισμός του «ύφους» και του τρόπου διατύπωσης των ερωτήσεων
  • Προσδιορισμός της διάταξης των ερωτήσεων
  • Σχεδιασμός της μορφής και της παρουσίασης του ερωτηματολογίου
  • Προεπισκόπηση του ερωτηματολογίου
  • Πραγματοποίηση της έρευνας

Πρωταρχικό στοιχείο για την ομαλή οργάνωση, αλλά και ολοκλήρωση μιας μελέτης αποτελεί το άτομο που είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή της δημοσκόπησης να διαθέτει πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας εκλογικής διαδικασίας. Τα πρότυπα ερωτηματολόγια παρέχουν μια επιφανειακή αποτύπωση της πραγματικότητας, χωρίς ωστόσο να ενημερώνουν σχετικά με τα στοιχεία που χρειάζονται για τον σχεδιασμό της στρατηγικής.

Στις περιπτώσεις, όπου διεξάγεται μια ποιοτική έρευνα, τότε η χρήση του ερωτηματολογίου προτιμάται να είναι πιο «ελεύθερη» στα πρώτα στάδια της συνέντευξης και πιο «περιορισμένη» κατά τη λήξη της. Όλα τα στοιχεία και οι ερωτήσεις που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της συνέντευξης καθορίζουν σημαντικά τις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι ερωτήσεις είναι προτιμότερο να μεταβαίνουν από το γενικό στο ειδικό.

Ένα ερωτηματολόγιο θεωρείται ότι έχει επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί στην περίπτωση, όπου είναι διατυπωμένο με σαφήνεια, οι ερωτήσεις του είναι απλές και μπορεί ο κάθε συνεντευξιαζόμενος να κατανοήσει επαρκώς το περιεχόμενό τους. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ο οποίος θα διευκολύνει τον διαχωρισμό των ψηφοφόρων, μέσα από τη συλλογή διαφορετικών απαντήσεων. Τα ζητήματα που θεωρούνται σημαντικά, καλό είναι να διερευνώνται μέσω της χρήσης ενός ερωτηματολογίου που θα περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις διαφορετικού περιεχομένου. Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι να «δύναται» η εξέταση του ζητήματος από διαφορετικές απόψεις και «οπτικές».